21/3/94

21/3/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e změnu programu: 1. Zpráva o činnosti a interpelace 2. Vyúčtování výsledků hospodaření za hospodářství OÚ v Praze 5 za rok 1993 3. Majetkové otázky 4. Změna hranic městských částí 5. Úkoly 20. OZ P 5 6. Návrh pravidel na vyčlenění finančních prostředků pro přiznávání jednorázových odměn z FRR OÚ P 5 na rok 1994 7. Volba přísedících obvodního a městského soudu 8. Různé. Usnesení bylo schváleno 23 hlasy.