21/29/94

21/29/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s navrženou metodikou kontroly uzavřených smluv. Usnesení bylo schváleno 24 hlasy.