21/2/94

21/2/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e návrhovou komisi ve složení: Ing. E. Kesselgruber, J. Smetana, K. Suchý. Usnesení bylo schváleno 23 hlasy.