21/19/94

21/19/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 o d k l á d á rozhodnutí o svěření pozemků v k.ú.Stodůlky a Třebonice po dořešení změny hranic mezi MČ Praha 5 a Praha - Jihozápadní město. Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.