21/18/94

21/18/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í se svěřením pozemků č.parc.174/2 o výměře 99m2 a 174/20 o výměře 8.235m2, k.ú. Jinonice, ve vlastnictví obce-hl. m. Prahy, městské části Praha 5 podle Statutu hl.m.Prahy - II. část. Usnesení bylo schváleno 29 hlasy.