21/15/94

21/15/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s prodejem id. 1/2 domu čp.2257, U Blaženky 17 s id.1/2 stav.poz.č.parc. 2606 a id. 1/2 zahrady č.parc. 2607, vše v k.ú.Smíchov, panu Janu Švábovi za cenu 952.341,-Kč se zřízením věcného břemene předkupního práva pro MČ Praha 5 na dobu 10 let. Usnesení bylo schváleno 28 hlasy.