21/14/94

21/14/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s prodejem id. 1/2 domu čp.2357, Moulíkova 2 s id. 1/2 stav.poz.č.parc.642, vše v k.ú. Smíchov, manželům Křivohlavým za odhadní cenu, tj. za cenu 1.455.819,-Kč, se zřízením věcného břemene předkupního práva pro MČ Praha 5 na dobu 5 let. Usnesení bylo schváleno 26 hlasy.