21/13/94

21/13/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s prodejem id.1/2 domu čp.829, Lidická 3 s id. 1/2 stav.poz.č.parc.354 a id. 1/2 zahrady č.parc.355, vše v k.ú. Smíchov, pí Lence Horákové za odhadní cenu, tj. za cenu 858.983,-Kč, se zřízením věcného břemene předkupního práva pro MČ Praha 5 na dobu 10 let. Usnesení bylo schváleno 24 hlasy.