21/12/94

21/12/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í, aby vlastníci id. 1/4 domu čp. 1704, Ke Koulce 6 s id. 1/4 stav.poz.č.parc.1218, vše v k.ú. Smíchov, pí Přibová a pan Procházka, prodali své ideální části těchto nemovitostí pí Evě Záhorské, rozené Masopustové. Usnesení bylo schváleno 25 hlasy.