21/11/94

21/11/94 Obvodní zstupitelstvo v Praze 5 s o u h l a s í s prodejem id. části nemovitosti čp.440, Holečkova 15 a pozemků č.parc. 3121 a 3122, vše v k.ú. Smíchov, společně se spoluvlastnicemi třetí osobě za tržní cenu minimálně 2,5 mil. Kč. Usnesení bylo schváleno 23 hlasy.