21.11.2011 (27)

30/11/2011

27. schůze VŽP 21.11.2011

místnost 330, ÚMČ, Nám 14. října 4, Praha 5

(16:00 – 18:00)

Přítomni: Ing. Ondřej Velek, Vojtěch Zapletal, Ing. Jiří Vejmelka, RNDr. Jan Martinec, CSc., Marek Kukrle, Ing. Robert Kopáček

Omluven: Ing. Bohumil Dvořák, Jaroslav Nedvěd

OŽP: Ing. Miroslav Kučera

1/ kontrola a schválení zápisu 26.  VŽP  z 24.10.2011

zápis zveřejněn i na Internetu https://www.praha5.cz/cs/sekce/zapisy-z-vzp-jednani—2011/ zápisy a podklady tajemnice zpřístupňuje i na Intranetu https://intrannet.praha5.cz

2/ schválení programu 27. VŽP (6/0/0)

3/ Informace KAR k ověřovací studii Smíchovská náplavka (písemně)

Dokumentace na intranetu u usnesení RMČ

https://intranet.praha5.cz/admin/word/council.php?master_id=11311&ts=8dca148349

KAR  připravil a RMČ  schválilo ověřovací studii  na řešení smíchovské náplavka zadání předá KAR zpracovateli do konce listopadu. Řešené území bylo omezeno na plochu samotné náplavky. O průběhu zpracování studie KAR bude VŽP informovat.

VŽP opakovaně požaduje KAR, aby předkládal včas materiály VŽP před projednáním v RMČ. VŽP žádá předsedu o zajištění projednání studie s projektantem před odevzdáním. (6/0/0)

4/ Informace  OOS-veřejné prostranství k investičním akcím v rozpočtu 2012  (Knap)

Cyklostezka a promenáda Hořejší nábřeží – 1. etapa (5 mil Kč)

VŽP podporuje zařazení investiční akce do rozpočtu na r. 2012 (5/0/1)

Investice chodníku Slivenec-Barrandov (3,7 mil. Kč při spoluúčasti Slivence ve výši 40%)

VŽP podporuje zařazení investiční akce do rozpočtu na r. 2012 (4/1/1)

Rekonstrukce parku na Skalce (5,75 mil. Kč)

VŽP podporuje zařazení investiční akce do rozpočtu na rok 2012 (6/0/0)

5/ Stížnosti občanů na hluk a vibrace v areálu tiskárny Pod Kotlářkou 151/3, Košíře.

Podklady  na stůl. Ing. Jiří Vejmelka.

VŽP pověřuje  členy výboru Ing. Jiřího Vejmelku a Ing. Ondřeje Velka k projednání možnosti návrhu na obnovu řízení průmyslového areálu tiskárny CI Košíře, a.s., Bozděchova 1840/7, Praha 5 a zjistit stav projednání EIA a hlukové studie. (6/0/0)

6/  Stanovisko VŽP k zadání veřejných zakázek v roce 2012 (Velek)

Studie úspor energií a vody v budovách radnice MČ Praha 5  (100 tis Kč)

VŽP pověřuje členy výboru Ing. Jiřího Vejmelku a Ing. Ondřeje Velka vyjednat zařazení Studie úspor energií a vody v budovách radnice MČ Praha 5 v rozsahu do 100 tis. Kč  do rozpočtu na rok 2012. (6/0/0)

Studie hodnocení zahrádkových osad na Praze 5 – (50 tis Kč)

Tajemnice zjistí na Odboru správy majetku a privatizace (pí Synková) studie o zahrádkových osadách na Praze 5.

VŽP schvaluje záměr veřejné zakázky „Studie hodnocení zahrádkových osad na Praze 5“ v rozsahu do 50 tis. Kč  pro zařazení do rozpočtu na rok 2012. (6/0/0)

ODLOŽENO – Studie pasportizace zelených ploch pro vnitroměstskou rekreaci

7/ Různé

V 1. pololetí  jsou plánovány termíny ZMČ  na 24.1., 21.2., 20.3., 24.4., 22.5., 19.6.  2012. Pro omezení kolizí VŽP  navrhl termíny jednání  VŽP na 1. pololetí 2012 (pondělky od 16:00, Klub 330) na 

16. a 30. ledna

13. a 27. února

12. a 26. března

16. duben

14. a 28. května

11. a 25. června

VŽP schvaluje na 1. pololetí 2012 termíny jednání  VŽP (6/0/0)

Předseda obdržel telefonicky od pí Horčičkové (Pod Zlíchovem 24, Hlubočepy) stížnost na neuklizený chodník a žádost o přistavení kontejneru na bio odpad.

Místostarosta Ing. Jiří Vejmelka informoval o vyhlášení grantů z oblasti ŽP hlavním městem Prahou. OŽP oznámení zveřejnil na úřední desce a na webových stránkách MČ Praha 5. Předseda zajistí zveřejnění ve zpravodaji Pětka.

Křikavová informovala, že smlouvy na ekologické granty MČ Praha 5 Místo pro život a ekologické programy jsou připraveny k procesu podpisu dárce – MČ Praha 5.

Zapsala: Křikavová

Ověřil: Velek

Přílohy: důvodové zprávy (pracovní verse)

Důvodová zpráva

Studie úspor energií a vody v budovách radnice MČ Praha 5

Výboru životního prostředí ZMČ resp. Radě MČ je předkládán ke schválení návrh na veřejnou zakázku Studie úspor energií a vody v budovách radnice MČ Praha 5 v rozsahu do 100 tis Kč  na zařazení do  rozpočtu na rok 2012.

Studie a případně následně navazující projekt na úspory energií a vody v budovách radnice je důležitým předpokladem a nástrojem organizačních i technických opatření v budovách radnice.  V širším kontextu patří ekologizace provozu budov veřejné správy do moderního a progresivního konceptu odpovědného chování (CSR – Corporate Social Responsibility), odpovědné veřejné správy (Greening the Governemet) apod.

Radnice již nechala zajistit energetické audity v budovách mateřských a základních škol – viz usnesení 33. zasedání rady městské části Praha 5 konané dne 06.09.2011  jako řádné

číslo usnesení 33/1166/2011 Předkladatel: Kratochvílová Naděžda, JUDr., členka rady

Projekt “Snížení energetické náročnosti Základních a mateřských škol v Praze 5”

Rada městské části Praha 5 I.  Schvaluje  1. záměr podat žádost o dotaci ze strukturálních fondů Evropské unie – konkrétně Operačního programu životní prostředí (OPŽP), prioritní osy 3, Oblast podpory 3.2.1 – Realizace úspor energie v objektech:

Základní a mateřské školy Chaplinovo nám. 1/615, Barrandov, Praha 5,

Fakultní základní školy Barrandov II při PF UK, V Remízku 7/919, Barrandov, Praha 5 a 

Mateřské školy Peroutkova (místo MŠ U Železničního mostu 2629), Praha 5

II. Ukládá  1. Šestákovi Michalu, členu rady

1.1. učinit administrativní kroky, potřebné ke zpracování podkladů, nutných pro podání žádosti o dotaci ze strukturálních fondů Evropské unie – konkrétně Operačního programu životní prostředí – Realizace úspor energie    Termín plnění: 10.10.2011

2. Ottomanskému Danielu, pověř. ved. Oddělení řízení a podpory projektů

2.1. předložit starostovi k podpisu veškeré objednávky na přípravu a zpracování podkladů, nutných k podání žádosti o dotaci ze strukturálních fondů Evropské unie – konkrétně Operačního programu životní prostředí – Realizace úspor energie   Termín plnění: 10.10.2011

2.2. zpracování veškeré dokumentace, potřebné k podání žádosti   Termín plnění: 10.10.2011

Po konzultacích s firmami, provádějícími energetické audity, výbor ŽP navrhuje alokovat v rozpočtu na rok 2012 částku na malou zakázku 100 tis. Kč.

Návrh usnesení VŽP schvaluje veřejnou zakázku Studie úspor energií a vody v budovách radnice MČ Praha 5 v rozsahu do 100 tis Kč do rozpočtu na rok 2012.

——————————————

Důvodová zpráva

Studie hodnocení zahrádkových osad na Praze 5

Výboru životního prostředí ZMČ resp. Radě MČ je předkládán ke schválení návrh na  veřejnou zakázku Studie hodnocení zahrádkových osad na Praze 5 v rozsahu do 50 tis Kč  k zařazení do  rozpočtu na rok 2012.

Studie je důležitým předpokladem systematického prověření kvality zahrádkových osad na území MČ Prahy 5 (resp. v bezprostředním sousedícím okolí) z hlediska ochrany a rozvoje zahrádkových osad.  Hlavní argumenty ochrany nezastavitelného území, městotvorných funkcí, sociálních funkcí jsou uvedena v projektu RHMP  z roku 2009 a pasportizaci ÚRM  2011.

Po konzultacích s firmou provádějící první studii  pro RHMP 2009, výbor navrhuje alokovat v rozpočtu na rok 2012 na malou zakázku částku 50 tis. Kč.

Návrh usnesení

VŽP schvaluje veřejnou zakázku Studie hodnocení zahrádkových osad  na MČ Praha 5  v rozsahu do 50 tis Kč  do  rozpočtu na rok 2012.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě