21/1/94

21/1/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e ověřovatele zápisu 21. zasedání OZ P 5 ve složení: J. Matoušková, C. Pantoflíček, Ing. arch. J. Lášek. Usnesení bylo schváleno 24 hlasy.