20/8/94

22/02/1994

20/8/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. r u š í rozpočtové provizorium schválené usnesením OZ č. 19/7/94 ze dne 4. ledna 1994 II. s c h v a l u j e 1. rozpočet MČ Praha 5 na r. 1994 s objemem příjmů 264.344 tis. Kč s objemem výdajů 264.344 tis. Kč v této částce jsou obsaženy: 1.1. dotace ze státního rozpočtu celkem 40.965 tis. Kč z toho: účelová dotace na sociální dávky 14.500 tis. Kč účelová dotace na výkon st. správy 15.352 tis. Kč účelová dotace na školství 11.113 tis. Kč 2. prostředky převáděné z finančních úřadů prostřednictvím MÚP: 2.1. daň z nemovitostí 14.008 tis. Kč daň z příjmů fyz. osob a) vyrovnávací 9.002 tis. Kč b) na školství 43.786 tis. Kč 3. rozpis příjmů a výdajů rozpočtových a příspěvkových organizací a odvětví (dle tabulek č. 2-22) 4. limity mzdových prostředků pro rozpočtové a příspěvkové organizace na r. 1994 (dle přílohy č.1) 5. financování měřící a regulační techniky dle vyhl. 186/91 Sb.v domech MČ Prahy 5 z vázaných prostředků na opravy bytového fondu ve FRR na základě výběrového řízení a provedené fakturace 6. vyčlenění 300 tis. Kč z doplňkových příjmů na charitativní účely ve smyslu usnesení OR č. 4/54/94 ze dne 31.1.1994 7. realizaci akcí v odvětví školství na úseku investičních a údržbových prací, tak jak je uvedeno na str. 2-4 důvodové zprávy III. k o n s t a t u j e, že 1. vlastní zdroje rozpočtu MČ P 5 v roce 1994 ve výši 223.379 tis. Kč tvoří 84,5 % rozpočtu 2. dotace státu na financování MČ P 5 převáděné prostřednictvím MÚP ve výši 40.965 tis.Kč činí 15,5% rozpočtu 3. rozpočet MČ P 5, vzhledem k možnostem zdrojů nezabezpečuje krytí základních potřeb MČ a v průběhu roku je nutné dosáhnout výrazného zvýšení rozpočtových příjmů IV. z m o c ň u j e Obvodní radu v Praze 5 schvalovat rozpočtové úpravy dle Statutu hl.m.Prahy část XII., čl. 7 odst. 1,2,3 a 5 a o těchto úpravách
informovat OZ Prahy 5 v rámci rozborů hospodaření předkládaných OZ V. u k l á d á Obvodní radě v Praze 5 1. vypracovat odpověď na dopis člena zstupitelstva hl.m.Prahy, pana Štogra, v návaznosti na rozdělení daně z příjmu fyzických osob 2. zabezpečit soustavnou kontrolu účelnosti čerpání nejvyšších výdajových položek z rozpočtu r. 1994, zvláště se zaměřit na softwarové vybavení OÚ a plnění smlouvy s dodavatelem 3. požádat MÚP o zvýšení finančního příspěvku na obnovu veřejných parků ve vlastnictví města. Usnesení bylo schváleno 32 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě