20/7/94

20/7/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 I. p o v ě ř u j e pana A. Kučeru, zástupce starosty, ve spolupráci s Ing. S. Žufníčkem, tajemníkem OÚ, vypracovat systém evidence a následné kontroly smluv uzavíraných MČ P 5 a Obvodním úřadem Praha 5. Termín: 14. 4. 1994
II. u k l á d á Ing. Žufníčkovi, tajemníkovi OÚ P 5 předložit poslancům do příštího zasedání OZ seznam všech uzavřených smuv za uplynulé volební období. Termín: 14. 4. 1994 Usnesení bylo schváleno v bodě I. - 29 hlasy, v bodě II. - 30 hlasy.