20/6/94

20/6/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 u k l á d á 1. komisi pro prodej obecních domů ve spolupráci se sociální komisí a bytovou komisí a) navrhnout transparentní koncepci podmínek prodeje bytových domů, např. vymezení důvodu neprodejnosti apod. b) stanovit a definovat sociální politiku obce s potřebou sociálních bytů c) sestavit seznam domů, o jejichž koupi občané požádali d) vše zveřejnit na vybraných místech (úřední deska, vývěsky, časopis Prostor) e) vypracovat jednací řád a určit termín minimálně jednoho jednání komise, které bude veřejné Termín: do 31. 3. 1994 Termín vyvěšení: do 15. 3. 1994 bod c 2. OSM zařadit domy uvedené v seznamech 3. vlny prodeje do přípravy k prodeji (30 objektů) Termín: 14.4.1994 Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.