20/18/94

20/18/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 I. n e a k c e p t u j e nabídku předkupního práva k id. 1/2 domu čp.1019, id. 1/2 stav.poz.č.3516 a id. 1/2 zahrady č.parc.3517, vše v k.ú. Smíchov, Plzeňská 38, od Miroslava Lodra za cenu Kč 3.000.000,- II. d o p o r u č u j e společný prodej třetí osobě za tržní cenu Kč 6.000.000,-. Usnesení bylo schváleno 28 hlasy.