20/15/94

20/15/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 s o u h l a s í s odprodejem části pozemku č.parc.834/1 o výměře 21 m2, k.ú.Jinonice, na níž má žadatelka postavenou garáž, která je jejím vlastnictvím, za cenu Kč 250,-/m2,tj. celkem 5.250,-Kč. Usnesení bylo schváleno 32 hlasy.