20.12.2010 (3)

Zápis ze schůze Výboru pro  životní prostředí (VŽP) 20.12. 2010

Začátek jednání 16:00, konec jednání 18:00

 

Přítomni: Ing Ondřej Velek (předseda), Jaroslav Knap (místopředseda), Ing. Bohumil Dvořák (místopředseda), Ing. Richard Kopáček, Marek Kukrle, Ing. Jiří Vejmelka, Vojtěch Zapletal

Omluven: Jaroslav Nedvěd, RNDr. Jan Martinec, CSc.,

Hosté:  Mgr. Viktor Najmon, ODŽ Ing. Miroslav Kučera

Tajemnice VŽP: Věra Křikavová (257 000 264, vera.krikavova@praha5.cz)

 

Program schůze:

1. Diskuse organizace práce VŽP

2. Diskuse k ad hoc případům se vztahem k ŽP

3. Diskuse k přípravě Programu udržitelného rozvoje MČ Praha 5

4. Různé (příprava vyhlášení grantového programu na rok 2011)

 

AD  1 – Organizace práce VŽP

Předběžně byly schůze VŽP na 1.pololetí 2011 navrženy na termíny 10.1., 7.2., 7.3., 4.4., 2.5., 30.5., 27.6.2011,  vždy od 16:00 (zasedací místnost č. 330, Nám 14. října č. 4.)

 

Po žádosti VŽP připravila KMČ tabulku obsazení komisí Rady a výborů Zastupitelstva, která bude používána pro koordinaci schůzí a akcí (ad informandum rozeslána s 8. Zápisem)

 

Předseda a tajemnice zveřejní 6.,7. a 8. zápis VŽP na INTERNETU. (T: 23.12.2010)

 

VŽP obdržel od zastupitelů i občanů další podněty.

 

Předseda a tajemnice zveřejní na INTERNETU seznam jednotlivých případů. (T: 3.1.2011)

 

Tajemnice VŽP rozešle členům VŽP pracovní seznam s komentářem připravený Ing. Vejmelkou. (T: 31.12.2010).

 

Předseda a tajemnice zpřístupní podklady vybraných jednotlivých případů a důležitých dokumentů (A21 apod.) na INTRANETU (T:6.1.2011)

 

AD 2 – Vyjádření VŽP k ad hoc případům se vztahem k ŽP

Stížnost na hluk z provozu sportovní haly floorbalového klubu SSK-FUTURE PRAHA v areálu základní školy Chaplinovo náměstí, Praha 5. VŽP obdržel vyjádření vedoucí II.oddělení odboru stavební úřad ÚMČ Praha 5 o kolaudačním rozhodnutí: „Stavební úřad vydal výzvu č.j. OSU.Hl.p.1020/75-57242/2010-Šti-výz ze dne 1.11.2010 k okamžitému zastavení užívání stavby víceúčelové sportovní haly v areálu základní školy Barrandov, Chaplinovo náměstí 1/615, na pozemku parc.č. 1020/75, k.ú. Hlubočepy, Praha 5. Tuto výzvu stavebník SSK Future převzal dne 23.11.2010. Dne 6.12.2010 obdržel stavební úřad podání Městské policie hl.m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 5, č.j.MPPH 95381/2010/OŘ5. Podání obsahuje úřední záznam z provedené kontroly Městské policie hl.m. Prahy dne 29.11.2010 ve výše uvedené stavbě, ve kterém je uvedeno, že hala byla užívána ke sportovní činnost. Na základě tohoto podání stavební úřad vydal rozhodnutí č.j. OSU.Hl.p.1020/75-71681/2010-Šti-R ze dne 9.12.2010, kterým stavebníkovi SSK Future nařídil okamžité zastavení užívání stavby sportovní haly.

Předseda a tajemnice vyvolají jednání s majitelem sportovní haly o možnostem omezení hluku po případném obnovení provozu haly.

 

Významný krajinný prvek Spiritka parc. č.4221/1, k.ú. Košíře, obnovení registrace

Předseda a tajemnice VŽP ve spolupráci s KMČ zajistí zveřejnění dokumentů k VKP Spiritka (s využitím materiálů NNO) .

Předseda a tajemnice VŽP připraví návrh diskuse o obnovení registrace a osloví zainteresované NNO, odborníky, úředníky MHMP a ÚMČ P5.

Předseda VŽP s radním pro ŽP připraví a zašlou dopis na MHMP se stanoviskem ZMČ a žádostí o obnovení registrace VKP Spiritka.

Úkol trvá – termín předběžně 31.12.2010 resp. 7.1.2011

4. Různé (příprava vyhlášení grantového programu  na rok 2011)

VŽP prodiskutoval zkušenosti a výsledky minulých grantů (přehled grantů na https://www.praha5.cz/cs/sekce/granty-2010/) a na další schůzi navrhne zadání environmentálních grantů na rok 2011. (Podklad pro další diskusi ENVI programů v příloze).

 

Další schůzí VŽP bude v pondělí 10.1.2010 od 16:00 v zasedací místnost č. 330, ÚMČ, Nám. 14 října 4. s předběžným programem:

1/ Organizační záležitosti (Plán schůzí/akcí VŽP na 1. pololetí 2011, Dostupnost dokumentů na Intranetu, Zveřejňování informací na Internetu www.praha5.cz, Příprava zadání pro granty v odborné gesci VŽP aj.)

2/ Diskuse přípravy Programu udržitelného rozvoje MČ Praha 5 (případné podněty za VŽP do Programového prohlášení RMČ)

3/ Projednání vybraných případů evidovaných VŽP

4/ Různé

 

Zapsala Věra Křikavová dne 21.12.2010

Verifikoval  Ing. Ondřej Velek 23.12.2010

Přílohy:

  • Aktualizovaný seznam případů k projednání ve VŽP
  • Podklad k diskusi vyhlášení grantů Městskou částí Praha 5 na r. 2010

 

Příloha  – Seznam případů k projednání ve VŽP

No

Název případu

Popis případu

Předkladatel, zpravodaj za VŽP

Pozice VŽP

Dokumenty INTRANET

1

Bytové domy Na Pláni v oblasti mezi ulicemi K vodojemu a Na Pláni

Investor Geosan Alfa, s.r.o.

Od 2006 protesty a občanů a ČSOP proti prodeji a výstavbě 10 domů místo zelené plochy údajně pro startovací byty (nyní zřejmě klasické bytovky)

?Velek

?Vejmelka

Prověření stavu

 

Prověření smlouvy na „startovací byty“

 

2

Zahrady Hřebenka Bytový dům

Výstavba domu v prudkém svahu, který není pravděpodobně stabilní – probíhá řízení o výjimce na odstupovou vzdálenost

?Vejmelka

 

 

3

Viladomy Na Farkáně

??

?Vejmelka

 

 

4

Výstavba dvou domů v ulici K Dalejím (za 2.semmeringem do Prokopského údolí)

UMČ připravuje uzemní rozhodnutí na umístění objektu na hraně  pozemku – stížnost sousedů na zastínění, pravděpodobné kolize výjezdu aut z objektu s intenzivní pěší a cyklistickou dopravou, ztráta veřejného prostoru („veřejné“ dětského hřiště na pozemku)

Velek

 

 

5

Revitalizace osady Buďánka

Pozemek kolonie v roce 2007 nabídnut firmě GEOSAN Alfa  pro revitalizaci osady a výstavbu  bytových domů při ulici Plzeňská. Výstavba by omezila stávající zeleň. ÚMC P5 a minulý VŽP souhlasil s navýšením koeficientů zástavby. Existuje alternativní návrh minimalistické zástavby, veřejný park a komunitní centrum

Velek

 

 

6

Nový dvojdům v ul. Pod ateliéry (památková zóna)

Výstavba nadměrného objektu po zbourané vile z 1. republiky

?Vejmelka

 

 

7

Hluk z haly SSK Future

Stížnost občana Pavla Pinty na hluk z nezkolaudované stavby

Velek

Prověřeno –  (UMČ dočasně) zastavil provoz nezkolaudované haly)

 

8

Obnoveni registrace významného krajinného prvku (VKP) Spiritka – parcela 4222/1

Navázání na Usnesení ZMČ  16.9.2010 a žádost o obnovení registrace Žádost zveřejnění VKP na webu MHMP…

Velek

Prověřeno

Připravené žádosti o obnovení registrace VKP Spiritka

 

9

Černá stavba Antonie Černé na lesním pozemku 1862 a 1863/5 k.u. Košíře v majetku Hl.m.Prahy.

(podnět občana z prosince 2009) Dle ČIŽP a ÚMČ P5 majitelka vedlejších pozemků zasáhla

Od září 2010 MČ OSU vede řízení o odstranění stavby.

Velek

Majitelka následně požádala MHMP o vyjmutí zabraných ploch z funkce lesa a o uzavření nájemní smlouvy na pozemky na dobu neurčitou.

 

10

Černá stavba na lesním pozemku „Šalamounka“ 1436/1 k.ú. Košíře

Podnět NNO: nesouhlas s omezením veřejného užívání  (prostupnosti) soukromého lesního pozemku PP Motol plotem, nesouhlas s dělením pozemku (návrh prověření pochybení  při souhlasu ÚMČ s účelovým dělením pozemku)

Velek

Probíhá prověření dokumentace UMČ/MHMP

 

11

Ekologické aspekty revitalizace areálu fy. WALTER

Proveření dokumentace k územnímu řízení.

?Vejmelka

Velek

VŽP se seznamuje s dokumentací a posoudí řešení z hlediska rozvoje zeleně, veřejného  prostoru, indukované  IAD/MHD při etapizaci projektu

 

12

Ochrana parku zámečku Hlubočepy

NNO „Hlubočepští“ proti projektu přístupové cesty k uvažované zástavbě hřiště SK Hlubočepy  fy. CENTRAL GROUP Žádost o respektovaní památkové ochrany parku zámečku, nesouhlas se změnou ÚP

Velek

V procesu

 

13

Námitka proti kácení dubu letního na  parc. č. 734, k.ú. Košíře (park Kavalírka)

Námitka Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka, U Kavalírky 2, 150 00 Praha 5 – Košíře proti žadateli o kácení Central Group a.s., Na Strži 65, Praha 4)

Velek

 

 

14

Zklidnění dopravy v ulici Zdíkovká

Žádost (Ing. Jan Rollo, Zdíkovská 74) o zpomalovaci pruhy

Velek

VŽP si vyžádal stanoviska  ÚMČ

 

16

Skladování odpadů v Motole

??

Vejmelka

 

 

17

Skládka firmy  Svoboda v Puchmajerově ulici

Stížnosti obyvatel na prach/hluk z provozu skládky stavební suti

Vejmelka

 

 

18

Holubi

Obecný podnět na omezení zdravotních rizik holubů

H.Heissler

 

 

19

Potkani

Obecný podnět na omezení zdravotních rizik potkanů

H.Heissler

 

 

20

Rozvoj areálu Golf Motol

Zájem Golf Motol o rozvoj areálu

?Velek

 

 

21

Zklidnění IAD v ulicích Zahradníčkova, VÚvalu, Weberova, Roentgenova Pod Kotlářkou

Žádost občanky o zneprůjezdnění daných ulic

Velek

Posouzení alternativ (zjednosměrnění Tempo30, šikany,..)

 

 


Příloha: podklad k diskusi – grantový program ZMČ (VŽP) na rok 2011

Vyhlášení grantového programu MČ Praha 5 na r. 2011 “Místo pro život a ekologické programy” (?alternativní název „Praha 5 – prostředí pro život“ / „Projekty pro udržitelný rozvoj Prahy 5“??? )

(projekty se zaměřením na ochranu veřejného prostoru, péči o zeleň, ekologickou výchovu, informatiku a propagaci témat ŽP, péči o faunu a floru a ohrožená zvířata, rozvoj pěší a cyklistické dopravy na MČ Praha 5, podpory šetrného chování institucí)

(návrh usnesení)

Rada městské části Praha 5

Souhlasí s vyhlášením grantového programu MČ Praha 5 pro r. 2011 “Místo pro život a ekologické programy”, s návrhem harmonogramu vyhlášení a schválení grantů, a návrhem kritérii hodnocení podaných projektů

Ukládá ?KMČ (ve spolupráci s předsedou VŽP?) zveřejnit obecné vyhlášení programu environmentálních grantů MČ Praha 5 na r. 2011 “Místo pro život a ekologické programy” na webu www.praha.cz

Termín plnění: 31.1.2011

(návrh usnesení)

Zastupitelstvo městské části Praha 5

Souhlasí s vyhlášením programu environmentálních grantů MČ Praha 5 pro r. 2011, s návrhem harmonogramu a kritérii hodnocení podaných projektů

Ukládá VŽP (ve spolupráci s KMČ) zveřejnit vyhlášení programu environmentálních grantů MČ Praha 5 na r. 2011 na zasedání ZMČ Praha 5

Termín plnění: 28.2.2011

Důvodová zpráva

Po diskusi VŽP předkládá návrh programu environmentálních grantů MČ Praha 5 na podporu aktivit (??včetně studiích a jejich ověření) zkvalitnění životního prostředí Prahy 5 např. pro:

  • ochranu a rozvoje veřejných prostor (přírodní parky, přírodní hřiště, areály out-door sportů, lesní školky apod.)
  • výsadbu a péči o zeleň – krytí nákladů spojených s realizací terénních akcí (např. rehabilitaci neudržovaných ploch, péči o vzácné a napadené stromy a vzrostlou zeleň, výsadbu nových stromů a keřů, ozelenění a úpravu vnitrobloků, apod.)
  • na konkrétní aktivity (NNO, škol, školek apod.) přípravy a provedení osvětových akcí ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) směřované na území MČ Praha 5. Podpořeny mohou být i realizovatelné, ověřené, vzorové informační aplikace s efektem konkrétního zlepšení informační politiky MČ Prahy 5 v oblasti environmentální politiky radnice Prahy 5.
  • podporu NNO pečujících o odložená, zraněná, zdivočelá či hendikepovaná zvířata, podporu volně žijících živočichů na MČ Prahy 5 (např. na krytí části nákladů na krmivo, budování terárií a kójí, ochrany hnízdišť, reintrodukce živočichů, ochrany migračních koridorů apod.).
  • zklidňování automobilové individuální dopravy, návrhy změn MHD, podporu pěší a cyklo dopravy, podpory šetrné dopravy do škol, rekreační a turistické dopravy, vypracování návrhů (studií) úprav území pro zkvalitnění cyklistických tras a stezek na území Městské části Praha 5 včetně dovybavení této sítě (odpočivadla, informační tabule.) v návaznosti na celoměstský systém cyklodopravy.
  • zajištění účasti lokálních NNO v rozhodovacích procesech s vlivem na prostředí Prahy 5 (např. změn územního plánu, územních a stavebních řízeních, vyjednávání urbanistických studií apod.)
  • vzorové iniciativy a návrhy šetrného chování institucí státní správy, škol a školek MČ Prahy 5 (v mimořádných případech i privátního sektoru) v oblasti lokálního odpovědného šetrného nakupování, lokálního podnikání, úsporného provozu budov (energetické audity, odpadové hospodářství), podpory šetrné dopravy svých pracovníků (peší, cyklo, MHD. zavádění elektromobilů) a komunikace instituce s veřejností.

Na program (podle rozpočtového provizoria schaáleného bude předběžně vyčleněna částka cca 999 tis. Kč (? V souladu s kapitolou 02, § 3741, rozpočtu ODŽ ?? Informatiky?)

??? V případě krácení grantového programu v definitivním rozpočtu výběrová komise rozdělí menší částku a vhodné nepodpořené projekty umístí do „zásobníku“ grantového programu. V případě získání zdrojů pro program budou projekty ze „zásobníku“ vyhodnoceny a zvážena možnost podpory vhodných realizovatelných aktivit těchto projektů.

Termín podání žádosti do 31.3.2011

Forma, místo podání a proces hodnocení žádostí:

Žadatelé podají žádosti o udělení grantů přílohami papírové formě a v elektronické formě (na CD)

Žadatel předloží žádost v papírové formě a elektronické formě (na CD/DVD) se všemi požadovanými přílohami. Údaje týkající se žadatele (název, jméno, adresa, anotace a porobný popis aktivit projektu, harmonogram akcí, rozpočet projektu včetně podorbného položkového rozpisu financování a spolufinacování, doklad o svém zřizovateli atd.) budou uvedeny v elektronické žádosti o grant, kterou žadatel obdrží v informačním středisku Úřadu MČ Praha 5 a stáhne ze stránek MČ Praha 5 www.praha5.cz (rubrika GRANTYv zalepené obálce označené názvem tématu grantu a poznámkou „Neotvírat“, osobně ???v informačním středisku Úřadu Městské části Praha 5, Štefánikova 13/15.

Podmínkou projednání žádosti je, že žadatel v žádosti souhlasí se zveřejněním anotace svého projektu, zaváže se včas veřejně informovat poskytovatele o akcích projektu určených pro veřejnost, do 15.12.2011 podá závěrečnou zprávu a dokumentaci projektu (fotodokumentaci) v elektronické formě pro zveřejnění na portálu www.praha5.cz .

Kritéria hodnocení žádostí:

1) Obsahový soulad s tématem vyhlášeného grantu a měřitelnost výsledků

2) Reálnost aktivit projektu z hlediska časového, organizačního a ekonomického

3) Zkušenost řešitele s již uskutečněnými akcemi (odkazy na předešlé granty)

4) Úplnost požadovaných dokladů (včetně vyúčtování předešlých grantů)

Přidělení grantů bude zveřejněno do 30.4.2011 na webu www.praha5.cz a žadatelé budou aktivně vyrozuměni.