2.5.2011 (12)

13/05/2011

12. schůze VŽP dne 2.5.2011

začátek v 16 hod, konec v 17 hod

Přítomni: Ing. Ondřej Velek, Jaroslav Knap, Ing. Richard Kopáček, Marek Kukrle, Vojtěch Zapletal

Omluven: Ing. Jiří Vejmelka, Jaroslav Nedvěd, RNDr. Jan Martinec, CSc., Ing. B. Dvořák

OŽP: Ing. Miroslav Kučera

hosté: Mgr. Radka Havlínová

Zápisy z 10. a 11. schůze zaslány členům VŽP (ZMČ) – bez připomínek.

Schválení programu 12. VŽP

1/ Ad hoc případy

https://www.praha5.cz/cs/sekce/pripady-resene-vzp/

 

2/ Diskuse akcí VŽP (podle schváleného plánu)

Presentace ze semináře 20.4. (ke Dni Země) jsou na  https://www.praha5.cz/cs/sekce/seminare/

Diskuse přípravy Konference 2.6. (ke Dni ŽP OSN) – možná témata: šetrné budovy, uzemní plán Prahy 5

Diskuse akcí v Evropskému týdnu mobility (Cyklozvonění, elektromobilita, spolupráce s cyklokomisí MHMP aj.)

 

3/ Hodnocení žádostí ekologických grantů 2011

Schválení výběrové komise (pro otevírání obálek) hodnocení žádostí : RNDr. Jan Martinec, CSc. (náhradník Ing. Velek), Jaroslav Knap (náhradník Ing. Richard Kopáček), Ing. Jiří Vejmelka (náhradník Marek Kukrle), Ing. Bohumil Dvořák (náhradník Jaroslav Nedvěd), Vojtěch Zapletal.

Komise se sejde k otevírání obálek 9.5.2011 v 16 hod, zasedací místnost č. 330, 3. poschodí, Nám. 14. října 4.

4/ Hodnocení DUR z environmentálního hlediska

Představení DUR –  BD Slávy Horníka/Musílkova proběhlo na 11. VŽP 18.4. 2011 – podklady \\P5mssrv01\kar

5/ Různé

Jaroslav Knap presentoval svůj projekt využití náplavky Hořejší nábřeží jako rekreačního prostoru MČ Praha 5 (občerstvení, stánky, galerie, cyklostezka, promenáda, toalety, infocentrum, molo pro lodní dopravu a pláž. Presentaci zpřístupní na serveru p5mssrv01.

Ing. Miroslav Kučera (OŽP) upozornil na omezení staveb v aktivní záplavové zóně, podle § 67 zákona 254/2001 Sb. o vodách. Stavba bývalé pláže neměla povolení.

VŽP pořádá 9.5.2011 od 13:00 neformální diskusi k projektu  Jaroslava Knapa a KVS Cyklostezky a promenády na Hořejším nábřeží (místnost 330, Nám. 14. října č. 4).

OSÚ svolalo na 24.5.2011 od 13:00 veřejné ústní jednání o projektu KVS Cyklostezka a promenáda (místnost 330, Nám. 14. října 4).

Zapsala:  Věra Křikavová

Ověřil:  Ondřej Velek

9.5.2011

Příloha

formulář pro formální a věcné hodnocení žádosti

MÍSTO PRO ŽIVOT – EKOLOGICKÉ PROGRAMY

Hodnocení žádosti o grant MČ praha 5

(formulář pro formální a věcné hodnocení žádosti)

Grant č.:

ŽadatelPrávnická osoba/Fyzická osoba

Název projektu:

Finanční prostředky:

Celkové náklady projektu : …………………Kč

Požadováno od MČ Praha 5: ..……………. Kč

Formální hodnocení žádosti:

 1. dodržení termínu podání:  Ano / Ne
 2. správné označení obálky se žádostí:   Ano / Ne
 3. žádost na CD: Ano / Ne
 4. řádné vyúčtování v termínu již přidělených grantů MČ Praha 5 z předchozích let: Ano / Ne
 5. vyplnění všech požadovaných údajů v žádosti o grant včetně příloh:  Ano / Ne

Požadované povinné přílohy k žádosti: (*Přísp. org. zřizované MČ P5 – ZŠ a MŠ – nedokládají přílohy s *)

*Doklad určující právní formu žadatele (stanovy, zřizovací listina, registrace MV) – ověřené. Ano / Ne

*Doklad  o  přidělení  IČ. Ano / Ne

Doklad oprávněné osoby jednat za žadatele – ověřené. Ano / Ne

*Registrovaný předmět podnikání. Ano / Ne

*Potvrzení, že žadatel nemá daňové nedoplatky (FÚ) – bezdlužnost – (potvrz./čest. prohl.) Ano / Ne

*Potvrzení, že žadatel nemá závazky – soc. zabezp., zdrav. pojištění – (potvrz./čest. prohl.) Ano / Ne

Kopie potvrzení o zřízení bankovního účtu. Ano / Ne

Prohlášení o přijaté podpoře De minimis. Ano / Ne

 

Věcné hodnocení  žádosti – Grantový podprogram:

 1. obsahový soulad s tématem vyhlášeného grantu: Ano / Ne
 2. zkušenost s již uskutečněnými akcemi (není podmínkou): Ano / Ne
 3. přímý vztah (sídlo, dlouhodobá činnost) a přínos pro MČ Praha 5:  Ano / Ne
 4. reálnost uskutečnění projektu z hlediska časového:  Ano / Ne
 5. reálnost uskutečnění projektu z hlediska organizačního:  Ano / Ne
 6. reálnost uskutečnění projektu z hlediska a ekonomického:  Ano / Ne

Závěr:

I. Žádost splnila všechny požadované náležitosti v souladu s vyhlášením grantů a obecnými pravidly pro rok 2011:  Ano  /   Ne

II. Výběrová komise na základě výše uvedených skutečností doporučuje / nedoporučuje navrhnout přidělení grantu ve výši …………………Kč účelově určené na aktivity resp. vybavení  pro aktivity projektu ………………………………….

V Praze dne  ……………….2011

Podpis předsedy hodnotící komise:

Podpisy členů hodnotící komise:

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě