2.2.2010 (1)

26/03/2010
Z á p i s
z I. schůzky Výboru pro Životní Prostředí (VŽP) konané dne 2. 2. 2010
————————————————————————————————————————————————
Přítomni:
p. Aleš Kohout, pí Jitka Matoušková, p. RNDr. Jan Martinec, CSc., p. Ing. arch. Tomáš Reml
p. Ing. Miroslav Kučera, pí Věra Křikavová – ODŽ (bez hlasovacího práva)
Omluveni:
p. Ing. Bohumil Dvořák, p. Ing. Petr Horák, pí Ing. Angela Morávková
Hosté:
pí Ing. arch. Elena Lacinová – KAR
————————————————————————————————————————————————
Program:
I.        Vyhledávací studie umístění plavební komory Praha – Staré Město
II.       Návrh úpravy ÚPn U0842 k. ú. Motol – Kudrnova
III.      „Dům Pod Habrovou“ – DÚR
IV.      „Dům sociálních služeb Na Cihlářce“ na pozemcích č. parc. 2586 a 2587/1-4 k. ú. Smíchov – DÚR
V.       „BD Terasy Na Hřebenkách“ – DÚR
VI.      Informace o změnách Z/06 – SEA a Z/07
VII.     Návrh smlouvy na likvidaci rostlin křídlatky a bolševníku velkolepého na plochách MČ Prahy 5
VIII. Vyúčtování grantů „Místo pro život a ekologické programy“ za rok 2009
————————————————————————————————————————————————
K bodu programu č. I
—————————-
Vyhledávací studie umístění plavební komory Praha – Staré Město
Návrh usnesení:
Výbor žádá o doplnění variant jedna a pět předložené studie tak, aby bylo zřejmé, jakým způsobem by byl ovlivněn provoz Dětského ostrova v průběhu stavby a následně v době provozu plavební komory.
Hlasování: pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0
K bodu programu č. II
—————————–
Návrh úpravy ÚPn U0842 k. ú. Motol – Kudrnova
Návrh usnesení:
Výbor doporučuje úpravu míry využití U0842 k. ú. Motol podle předložené studie dat. 9/2009 varianta B, tj. z kódu „C“ na kód „I“.
Hlasování: pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0
K bodu programu č. III
——————————
„Dům Pod Habrovou“ – DÚR
Návrh usnesení:
Výbor souhlasí se stavbou bytového domu na pozemcích č. parc. 678/1-3, 679 a 1641 k. ú. Hlubočepy, Pod Habrovou 22, Praha 5 podle předložené dokumentace pro územní rozhodnutí dat. 09/2009.
Hlasování: pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0
K bodu programu č. IV
——————————
„Dům sociálních služeb Na Cihlářce“ na pozemcích č. parc. 2586 a 2587/1-4 k. ú. Smíchov – DÚR
Návrh usnesení:
Výbor požaduje výklad (projektant, investor) na následující schůzce VŽP.
Hlasování: pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0
K bodu programu č. V
—————————–
„BD Terasy Na Hřebenkách“ – DÚR
Návrh usnesení:
Výbor doporučuje snížení stavby o jedno podlaží „BD Terasy Na Hřebenkách“ na pozemku č. parc. 3179/1 k. ú. Smíchov, Praha 5 podle předložené dokumentace, stupeň dokumentace DÚR, dat. 02/2009.
Hlasování: pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0
K bodu programu č. VI
——————————
Informace o změnách Z/06 SEA a Z/07
Návrh usnesení:
Výbor bere na vědomí.
Hlasování: pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0
K bodu programu č. VII
——————————-
Návrh smlouvy na likvidaci rostlin křídlatky a bolševníku velkolepého na plochách MČ Prahy 5
Návrh usnesení:
Výbor doporučuje návrh smlouvy o dílo na likvidaci velkoplošných plevelů na plochách ve vlastnictví či správě MČ Prahy 5.
Hlasování: pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0
K bodu programu č. VIII
——————————–
Vyúčtování grantů „Místo pro život a ekologické programy“ za rok 2009
Podklady týkající se čerpání grantů včetně požadovaných dokladů předali žadatelé ve stanoveném termínu Odboru dopravy a ochrany životního prostředí MČ Praha 5. Zde byla provedena kontrola čerpání. V předaných dokladech nebyly shledány žádné nedostatky. Projekty, na něž získali žadatelé granty, byly dodrženy.
Vyúčtování grantů za rok 2009 – příloha nahoře.
Návrh usnesení:
Výbor bere na vědomí vyúčtování grantů „Místo pro život a ekologické programy“ za rok 2009.
Hlasování: pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0
V Praze dne 2. 2. 2010
Zapsala: Věra Křikavová – 257 000 264
Zápis schválila: Jitka Matoušková

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě