2.12.2010 (1)

Zápis č. 1

ze

zasedání Sociálně zdravotního výboru konaného dne 2. 12. 2010.

Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. D. Bubníková, JUDr. P. Lachnit, MUDr. A. Marinov,

M. Kukrle, Mgr. L. Vávrová, PhD., R. Peterková, Mgr. J. Koričová

 

Omluveni: Ing. J. Vitha, Ing. V. Šorm, PhD., PhDr. M. Ulrichová – Hakenová, Mgr. T. Hradílková

 

Hosté: R. Havlinová

 

Program:     1)   Zahájení jednání

2)      Schválení programu

3)   Tísňová péče AREÍON

4)   Různé

 

ad 1) Zahájení jednání

 

Jednání zahájila Ing. V. Váchová a požádala členy výboru, aby se krátce představili.

 

Hlasování: pro / proti / zdržel se

 

ad 2Schválení programu

 

Hlasování 7/0/0

 

1)     Ing. Váchová seznámila členy s náplní práce Sociálně zdravotního výboru. V sociální oblasti se bude zabývat problematikou etnických menšin, bytovou oblastí – tj. problematikou sociálního bydlení (projednáváním žádosti o přidělení obecních bytů tzv. bytů zvláštního určení, projednáváním žádostí o nájem obecních bytů, projednáváním stavebních úprav v bytech ze sociálně zdravotních důvodů, problematikou žádostí o odpuštění poplatků z prodlení z důvodů sociální situace žadatele, přidělováním tzv. integračních bytů, dále granty v sociální a zdravotní oblasti a sociální politikou na území MČ Praha 5. Zdravotní část se bude zabývat problematikou zdravotnictví na území MČ Praha 5.

 

2)     Mgr. Bubníková informovala o činnosti Sociálně zdravotní komise. Tato komise se bude zaměřovat na odbornou sociální oblast, sociálně patologické jevy např. bezdomovectví. Hovořila o nutnosti zřídit koordinátora pro zdravotně postižené občany i o spolupráci s neziskovými organizacemi.

3)     Ing. Váchová informovala o skutečnosti, že jednání výborů jsou veřejná. Pokud by byla projednávána témata obsahující citlivé osobní údaje (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů),  jednání výboru budou probíhat s vyloučením veřejnosti.

 

ad 3) Tísňová péče AREÍON

 

1)     Ing. Váchová informovala o spolupráci s organizací Život 90, která již trvá několik let.

Současně informovala o pěti žádostech občanů na zřízení tísňové péče, které předala

k projednání odboru sociálnímu.

 

2)     Mgr. Koričová, vedoucí odboru sociálního, z těchto žádostí doporučila pouze tři na

základě výsledků z provedených místních sociálních šetření a to z toho důvodu, že jedna žadatelka požádala o odklad instalace zařízení, další žadatelka je v pracovním poměru a pracuje na celý úvazek v archivu v Praze 10.  Zařízení by tak v pracovní dny nemohlo plnit svůj účel, kterým je především pomoci seniorům a zdravotně postiženým občanům v jejich nepříznivé životní situaci, při ohrožení zdravotními a sociálními riziky.

Hlasování: 7/0/0

 

 

 

Další dvě žádosti nebyly ze strany odboru sociálního doporučeny.

Hlasování: 6/0/1

 

Tři schválené žádosti budou předány Životu 90, o.s. k realizaci

 

Mgr. Vávorvá podotkla, že by mělo být více nabídek od jiných firem, které tuto službu poskytují. Informovala o snížení příspěvku na péči v I. stupni závislosti ze stávajících 2 000,- Kč na 800,- Kč, ke kterému dojde od ledna 2011. Poplatek za tísňovou péči je 400,- Kč, obává se, že mnozí občané si tuto službu nebudou moci dovolit.

 

p. Kukrle – Radnice by se mohla účastnit na hrazení výdajů za tuto službu.

 

Ing. Váchová připraví do lednového zasedání výboru seznam firem, které tuto službu

poskytují i s jejich parametry.

 

Usnesení: Výbor bere informaci o Životu 90 a úkolu pro Ing. Váchovou na vědomí.

Hlasování: 7/0/0

 

ad 4) Různé

 

Ing. Váchová informovala o žádosti Klubu seniorů Poštovka, který žádá o poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,- Kč. na úhradu pronájmu prostor v objektu Poštovka, kde se senioři pravidelně scházejí ke své činnosti.

Mgr. Koričová apelovala na včasné předání materiálů, aby tento požadavek mohl být do konce roku 2010 projednán.

 

Materiál bude předložen k projednání R MČ v  úterý tj. 7. 12. 2010.

Hlasování: 7/0/0

 

 

Mgr. Vávrová poskytla informace o grantech v sociální oblasti v roce 2010 – jde o 5 pilířů a jeden je mimo působnost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který je  pro volnočasové aktivity..

 

Ing. Váchová vyzvala členy výboru, aby se seznámili s grantovou problematikou a případné návrhy na doplnění či úpravy grantových témat zaslali k jejím rukám e-mailem nejpozději do 20. 12. 2010.

 

Mgr. Bubníková se dotazovala na termín, kdy budou hotovy závěry z depistáže ohledně poskytovatelů sociální péče.

Mgr. Koričová informovala, že tato problematika nebyla zařazena na program dnešního jednání výboru..

 

Ing. Váchová předložila návrh termínů jednání Sociálně zdravotního výboru na rok 2011

 

leden…..20. 1.                                                       duben……14. 4.

únor……17. 2.                                                       květen……12. 5.

březen….17. 3.                                                       červen……16. 6.

Začátky jednání budou od 16,00 hod. a projednávána bude veškerá problematika mimo bytových záležitostí. Ty budou projednávány na samostatných jednáních.

 

Usnesení: Výbor bere návrh termínů na vědomí.

 

 

Mgr. Vávrová informovala o rozšířené pomoci pro bezdomovce – ošacení, zdravotní sestra, pro ty, kterých se to týká a mají zájem. V Lidické ulici je Armáda spásy, existuje již i pojízdná pomoc Auto Naděje.

 

 

pí Peterková vznesla dotaz, zda bude paní Virágová i v příštím roce pracovat jako poradkyně starosty pro záležitosti romského etnika.

 

Ing. Váchová  podá informaci na příštím jednání výboru.

 

 

 

 

 

Příští zasedání Sociálně zdravotního výboru bude 20. ledna 2011 v 16.00 hod. v zasedací místnosti č. 330, 3. patro, Nám. 14. října, Praha – Smíchov.

 

 

(Pro projednání bytových záležitostí bude svoláno další jednání do konce roku 2010).

 

 

 

 

 

Zapsala:                                                                                Za správnost:

J. Straňáková                                                                        Ing. V. Váchová