7. Statistika od MP Praha 5

Zasedání konané dne 18. 10. 2016 jako řádné
číslo usnesení 7/7/2016
Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní RMČ Praha 5

Statistika od MP Praha 5

Komise bezpečnostní a protidrogová

Nepřijala návrh usnesení:

  1. statistiku od MP Praha 5

Komise nebyla usnášeníschopná