18. zápis z KOA ze dne 8.11.2011

28/11/2011

Městská část Praha 5

ZÁPIS

z 18. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5 dne 08.11.2011

 

Přítomni:

Karel Novotný, Petr Bárta, Ing. Martin Frélich, Jana Mrázková, Ing. Jan Šedivý, Ing. Jiří Vitha

 

Hosté:

Pavel Plichta

 

Omluveni: Marie Kolovratová, Jaroslav Nedvěd, Ing. Petr Haluza, MBA

 

Program:

 

  1. Schválení zápisu ze 17. zasedání KOA ze dne 25.10.2011 

Hlasování: 5/0/0

 

  1. Schválení programu vč. projednání materiálů na stůl – č. 18/3/2011, 18/4/2011, 18/5/2011, 18/6/2011 a 18/7/2011

Hlasování: 5/0/0  

 

 

Program – materiály:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č.

 Bod jednání

 Rozhodnutí

 Číslo usnesení

1.

 Krškova 807, Praha 5 – žádost Stanislavy Kozákové o rozšíření nájemní smlouvy ze dne 20.11.1996, ve znění Dodatků č. 1. – 5. o dalšího nájemce

 Schváleno

 18/1/2011

2.

 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., nájemce objektu Vltavská 12/980, Praha 5 – úhrada nákladů na technické zhodnocení objektu (2. patra)

 Schváleno

 18/2/2011

3.

 NP – Zborovská 40, č.p. 512, Praha 5 – k.ú. Smíchov, žádost o ukončení nájmu dohodou

 Schváleno

 18/3/2011

4.

 NP – Lidická 36, č.p. 276, Praha 5 – k.ú. Smíchov, nájemce pan Alloh Mohsen, IČ 61252565, žádost o snížení nájemného

 Schváleno

 18/4/2011

5.

 NP – Nádražní 82, č.p. 42, Praha 5 – k.ú. Smíchov, nájemce Regina Kolandová, IČ 61052621 – žádost o poskytnutí slevy z nájemného zohledňující i náklady účelně vynaložené nájemcem na opravy závad na NP

 Schváleno

 18/5/2011

6.

 Nájemce části fasád společnost tédwa s.r.o., IČ 27254089, žádost o uzavření dohody o uznání a úhradě dluhu

 Schváleno

 18/6/2011

7.

 Zveřejnění záměru pronájmu NP prodejna 102,3 m2 v nemovitosti čp.278,
k.ú. Smíchov, Štefánikova č.or. 40

 Schváleno

 18/7/2011

 

Městská část Praha 5

18. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 08.11.2011 jako řádné

číslo usnesení 18/1/2011

 

1. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

 

Krškova 807, Praha 5 – žádost Stanislavy Kozákové o rozšíření nájemní smlouvy ze dne 20.11.1996, ve znění Dodatků č. 1. – 5. o dalšího nájemce

 

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         schválit uzavření Dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 20.11.1996, ve znění Dodatku č. 1. – 5., uzavřené s paní Stanislavou Kozákovou, IČ 13801457, na pronájem NP umístěných v budově B polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5, o celkové výměře 16,4 m2, za účelem provozování prodeje novin a časopisů, kterým se rozšiřuje označení nájemce o Jindřišku Přibylovou, IČ 88228908   

 

 

 

Hlasování: 5/0/0

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha 5

18. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 08.11.2011 jako řádné

číslo usnesení 18/2/2011

 

2. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

 

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., nájemce objektu Vltavská 12/980, Praha 5 – úhrada nákladů na technické zhodnocení objektu (2. patra)

 

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         vzít na vědomí znalecký posudek č. 503-30-2011, ze dne 22.8.2011, vypracovaný Ing. Tomášem Hoskovcem, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace odhady nemovitostí a pro obor stavebnictví, stavby obytné a stavby průmyslové, který  stanovuje hodnotu účelně vynaložených nákladů na technické zhodnocení objektu Vltavská 12/980, Praha 5 (2.patro) na částku ve výši 404.904,- Kč bez DPH, tj. 486.026,- Kč vč. DPH 20%   

2.         vzít na vědomí znalecký posudek č. 3449-229/11, ze dne 14.10.2011, vypracovaný Ing. Janem Benešem, znalcem pro základní obor ekonomika pro odvětví ceny a odhady nemovitostí, který  stanovuje hodnotu účelně vynaložených nákladů na technické zhodnocení objektu Vltavská 12/980, Praha 5 (2.patro) na částku ve výši 333.246,- Kč bez DPH, tj. 399.895,- Kč vč. DPH 20%   

       

II.         Doporučuje RMČ   

1.         souhlasit s uznáním a úhradou částky ve výši 333.246,- Kč bez DPH, tj. 399.895,- Kč vč. DPH 20% dle znaleckého posudku č. 3449-229/11, ze dne 14.10.2011  vypracovaného Ing. Janem Benešem, vynaložené na rekonstrukci objektu Vltavská 12/980, Praha 5 (2. patro), pro Vysokou školu finanční a správní o.p.s., formou zápočtu oproti nájemnému, a to v délce až do celkového vyrovnání technického zhodnocení   

 

 

 

Hlasování: 5/0/0

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha 5

18. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 08.11.2011 jako řádné

číslo usnesení 18/3/2011

 

3. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

 

NP – Zborovská 40, č.p. 512, Praha 5 – k.ú. Smíchov, žádost o ukončení nájmu dohodou

Nájemce nebytového prostoru pan doc. Juraj Filas žádá o skončení nájmu dohodou a to ke dni 30.11.2011

 

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         schválit ukončení nájemního poměru s panem doc. Jurajem Filasem, Grafická 29, Praha 5, PSČ 150 00 na pronájem nebytového prostoru – ateliéru v suterénu nemovitosti č.p. 512 Zborovská 40, Praha 5 – k.ú. Smíchov dohodou a to ke dni 30.11.2011   

 

 

 

Hlasování: 5/0/0

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha 5

18. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 08.11.2011 jako řádné

číslo usnesení 18/4/2011

 

4. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

 

NP – Lidická 36, č.p. 276, Praha 5 – k.ú. Smíchov, nájemce pan Alloh Mohsen, IČ 61252565, žádost o snížení nájemného

Nájemce nebytového prostoru pan Alloh Mohsen požádal o snížení základního nájemného

 

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         schválit nájemci Allohu Mohsenu, IČ 61252565 snížení základního nájemného o 15 % za užívání nebytového prostoru ev.č. 902 na adrese Lidická 36, č.p. 276, Praha 5 – k.ú. Smíchov od 1.12.2011 do 30.11.2012   

 

 

 

Hlasování: 3/0/2

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha 5

18. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 08.11.2011 jako řádné

číslo usnesení 18/5/2011

 

5. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

 

NP – Nádražní 82, č.p. 42, Praha 5 – k.ú. Smíchov, nájemce Regina Kolandová, IČ 61052621 – žádost o poskytnutí slevy z nájemného zohledňující i náklady účelně vynaložené nájemcem na opravy závad na NP

Nájemce NP paní Regina Kolandová žádá o poskytnutí slevy z nájmu z důvodu existence závad na pronajatém NP

 

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         vzít na vědomí informaci znalce Ing. Jana Beneše, že výše zhodnocení nemovitosti Nádražní 82/42, Praha 5 provedeného stavebními úpravami nájemce a se souhlasem pronajímatele v roce 2007 bylo vyčísleno na částku 3.568.400,- Kč znaleckým posudkem č. 3001-171/09 ze dne 31.08.2009

    

       

II.         Doporučuje RMČ   

1.         schválit nájemci Regině Kolandové, IČ 61052621, poskytnutí slevy z nájemného za NP Nádražní 82, čp. 42, k.ú. Smíchov, Praha 5 za období od počátku výskytu závady tj. od 01.11.2008 do 30.11.2011 ve výši 30 % celkem s tím, že poskytnutá sleva bude započtena proti pohledávce MČ Praha 5 vůči nájemci   

2.         schválit poskytnutí slevy ve výši dle bodu I. 1. z nájemného za období od 01.12.2011 po dobu existence závad na NP   

       

III.        Doporučuje RMČ   

1.         souhlasit s vyrovnáním zbylé dlužné částky (po započtení slevy z bodu I. 1. proti dlužné částce) formou splátkového kalendáře uzavřeným s nájemcem Reginou Kolandovou, IČ 61052621, NP Nádražní 82, čp. 42, k.ú. Smíchov, Praha 5   

 

 

 

Hlasování: 4/0/0

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha 5

18. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 08.11.2011 jako řádné

číslo usnesení 18/6/2011

 

6. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

 

Nájemce části fasád společnost tédwa s.r.o., IČ 27254089, žádost o uzavření dohody o uznání a úhradě dluhu

 

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         schválit uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu na celkovou částku Kč 99.000,- vč. DPH s bývalým nájemcem tédwa, s.r.o., IČ 27254089, za užívání části fasády nemovitosti č.p. 264 v ul. Křížová 43, Praha 5 – k.ú. Smíchov. S tím, že počet splátek je 18 a celkový dluh bude splacen do 21.06.2013   

2.         schválit uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu na celkovou částku Kč 99.000,- vč. DPH s nájemcem tédwa, s.r.o., IČ 27254089, za užívání části fasády nemovitosti č.p. 1497 v ul. Svornosti 1, Praha 5 – k.ú. Smíchov. S tím, že počet splátek je 18 a celkový dluh bude splacen do 21.06.2013   

 

 

 

Hlasování: 4/0/0

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha 5

18. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 08.11.2011 jako řádné

číslo usnesení 18/7/2011

 

7. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

 

Zveřejnění záměru pronájmu NP prodejna 102,3 m2 v nemovitosti čp.278,
k.ú. Smíchov,Štefánikova č.or. 40

Záměr pronájmu NP prodejna 102,3 m2 v nemovitosti čp. 278,k.ú. Smíchov, Štefánikova č.or. 40, s provedením nutných stavebně-technických úprav budoucím nájemcem

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         schválit zveřejnění záměru pronájmu NP býv. prodejny bílého zboží 102,3 m2 v čp. 278, k.ú. Smíchov, Štefánikova ul. č.or. 40, Praha 5 za podmínky:

 – uzavření smlouvy na provedení nezbytných stavebněprovozních úprav NP v délce trvání nejdéle do 12 měsíců a s formou úhrady realizačních nákladů vlastním nákladem budoucího nájemce

– uzavření smlouvy o budoucí smlouvě nájemní za základní měsíční nájemné (bez DPH) ve výši min. 50 tis. Kč s použitím principu odepisování případně vzniklého TZ v účetnictví nájemce   

 

 

 

Hlasování: 4/0/0

 

 

 

 

 

Příloha: – prezenční listina

 

 

Začátek zasedání:

16:00 hod.

 

Konec zasedání:

17:30 hod. 

 

 

 

Ověřil:

 

Karel Novotný ………………………….

předseda Komise obchodních aktivit

 

 

 

 

 

Zapsala:                                                       

Hana Červenková, odbor obchodně správní

ref. odd. VN, l. 886

 

Lenka Holubová, odbor obchodně správní                                

tajemnice KOA, l. 840                                                   

 

 

 

V Praze dne: 15.11.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě