18.8.2011 (17)

Zápis č. 17

z jednání

sociálního a zdravotního výboru ZMČ MČ Praha 5 konaného dne 18. 8. 2011

Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. D. Bubníková, MUDr. A. Marinov, PhDr. M. Ulrichová-Hakenová, R. Peterková, Ing. J. Vitha, Mgr. L. Vávrová,  Ph.D., M. Kukrle, Mgr. T. Hradílková

 

Omluveni: Ing. V. Šorm, Ph.D., JUDr. P. Lachnit

 

 

Jednání zahájila předsedkyně SV Ing. Váchová, která přivítala členy a hosty přítomné na jednání.

 

Byl předložen následující program jednání:

 

Program:     1) Zahájení jednání

 

2)      Schválení programu

 

3) Schválení zápisu SV ze dne 11. 8. 2011

 

4) Seznam uživatelů zařízení Tísňové péče AREÍON

 

5a) Projednání žádostí o pronájem obecního bytu – senioři (6 žádostí)

 

5b) Projednání žádosti o pronájem jiného obecního bytu ze soc. důvodů (10 žádostí)

 

5c) Projednání žádostí o uzavření nové nájemní smlouvy k bytu (3 žádosti)

 

5d) Projednání žádosti o prominutí poplatků z prodlení z dlužného nájemného (1 žádost)

Ad 2) Program jednání byl schválen bez připomínek

Hlasování: 9/0/0

Ad 3) Zápis z jednání sociálního a zdravotního výboru ze dne 11. 8. 2011

Usnesení:

Zápis z jednání sociálního a zdravotního výboru ze dne 11. 8. 2011 byl schválen bez připomínek

Hlasování: 9/0/0

 

Ad 4) Seznam uživatelů Tísňové péče AREÍON

Předsedkyně SV předložila členům výboru seznam všech uživatelů Tísňové péče Areíon, kteří v MČ Praha 5 od jejího zavedení v roce 2009 využívají.

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor bere na vědomí seznam uživatelů zařízení Areíon

Hlasování: 9/0/0

 

Ad 5a) Projednání žádostí o pronájem obecního bytu – senioři

1)

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor žadatelům žádost o přidělení jiného bytu v témže domě zamítá

Hlasování: 9/0/0

2)

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor žadateli žádost zamítá s tím, že není v možnostech ÚMČ žádost řešit

Hlasování: 9/0/0

3)

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 9/0/0

4)

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor žádost obou žadatelů odkládá do zjištění informace, zda jsou žadatelé v evidenci CSOP

Hlasování: 9/0/0

5)

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor žádost odkládá do zjištění, zda lze u žadatele zavést služby CSOP

Hlasování: 9/0/0

6)

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení a doporučuje sociální situaci rodiny žadatelky řešit prostřednictvím sociálního odboru ÚMČ

Hlasování: 9/0/0

Ad 5b) Projednání žádosti o pronájem jiného obecního bytu ze soc. důvodů

1)

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor žádost odkládá do vyjádření soc. odboru ÚMČ a doložení dokladů o příjmech (popř. dokladu o evidenci ÚP) syna žadatelky

Hlasování: 9/0/0

2)

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 9/0/0

3)

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 9/0/0

4)

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje oba žadatele ponechat v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 9/0/0

5)

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatele v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 9/0/0

6)

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 9/0/0

7)

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelku vyřadit ze seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu ze soc. důvodů s tím, že není v možnostech ÚMČ žádost řešit

Hlasování: 9/0/0

8)

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 9/0/0

 

9)

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelku vyřadit z evidence žadatelů o pronájem obecního bytu s tím, že není v možnostech ÚMČ žádost řešit

Hlasování: 9/0/0

 

10)

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatele vyřadit ze seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu ze soc. důvodů s tím, že není v možnostech ÚMČ žádost řešit

Hlasování: 8/0/1

 

 

 

Ad 5c) Projednání žádostí o uzavření nové nájemní smlouvy k bytu

 

1)

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelům uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou do 31. 12. 2011 za nájemné dle platného cenového předpisu s notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu

Hlasování: 9/0/0

 

2)

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelům uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou do 31.12.2011 za nájemné dle platného cenového předpisu s notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu

Hlasování: 9/0/0

 

3)

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření nové nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení na dobu určitou do 31.12.2011

Hlasování: 9/0/0

 

 

Ad 5d) Projednání žádostí o dopuštění poplatků z prodlení z dlužného nájemného

 

Usnesení:

Sociální a zdravotní souhlasí u žadatelky s výměnou bytů za podmínky uhrazení dlužného nájemného + 100.000,- Kč z poplatků z prodlení s tím, že 128.990,- Kč z poplatků z prodlení navrhuje prominout

Hlasování: 9/0/0

 

Zapsal:                                                                                   Ověřila:

Roman Kobza                                                                        Ing. Vlasta Váchová