18.2.2010 (2)

22/04/2010
Zápis č. 2 zasedání Sociálního výboru konaného dne 18. 2. 2010.
Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. L. Vávrová, PhDr., R. Peterková, Mgr. A. Grušová, E. Kalhousová, PhDr. M. Kudrys, B. Altner, Mgr. J. Koričová
Nepřítomni: J. Matoušková, Mgr. H. Šupová
Hosté: Mgr. Petra Lakatošová, Jan Kadlec, Bc. Michal Vicetka, Ing. Ondřej Velek
Program:     1)   Kontrola zápisu z minulého jednání
2)   Schválení programu
3)   Mgr. Petra Lakatošová, oblastní ředitelka Naděje, pobočka Praha
– činnost organizace Naděje
– problematika bezdomovectví v MČ Praha 5
4)   Bc. Michal Vocetka, zástupce ředitele obvodního ředitelství Praha 5
– problematika bezdomovectví v MČ Praha 5
5)   Různé
1) Jednání zahájila Ing. V. Váchová, přivítala Mgr. Petru Lakatošovou, oblastní ředitelku o.s.Naděje, Jana Kadlece z téže organizace, Bc. Michala Vicetku, zástupce ředitele Městské policie v Praze 5 a zastupitele Ing. Ondřeje Veleka.
Hlasování: pro / proti / zdržel se
Hlasování o přítomnosti hostů na jednání Sociálního výboru.
Hlasování: 7/0/0
ad1) Kontrola zápisu
Hlasování 7/0/0
pí Peterková: Připomínka k bodu „Různé“ z předchozího jednání: Nedostatek informací týkajících se startovacích bytů.
(tato připomínka bude projednána na příštím jednání SV)
ad 2) Schválení programu
Hlasování: 7/0/0
ad 3) Mgr.Petra Lakatošová, oblastní ředitelka Naděje, pobočka Praha
Od roku 1990 působí o.s. Naděje v Praze, v roce 1997 začalo s terénním programem a od roku 2005 spolupracuje s MČ Praha 5. Praha 5 je centrem bezdomovců, jejich pohyb zde je značný, Naděje se snaží se mezi nimi dělat osvětu. Nákupním centrem Nový Smíchov měsíčně projde až 800 bezdomovců, pouze 200 jich je stálých. O. s.Naděje poskytuje jako klíčovou službu terénní práci. Mají mobilní jednotku, snaží se prosadit zdravotní službu, realizují i klasickou sociální práci. Mezi nejčastěji řešenou problematiku patří otázka osobních dokladů, které bezdomovci nemají, chybí denní centrum, kde by se mohli umýt a nechat ošetřit.
Diskuze:
Mgr. L. Vávrová: Poděkovala za dlouholetou a příkladnou práci. Zajímala se o analýzu vypracovanou v souvislosti s problémem bezdomovectví na Praze 5 a v rámci Hl. m. Prahy.
p. Kadlec: Stále se řeší problémy s cizinci – bezdomovci, situace je jen velmi obtížně řešitelná protože mnozí z nich mají fiktivní adresy bydlišť.
Mgr. P. Lakatošová: Bezdomovce, který využívá nabízených služeb, běžný člověk na ulici nepozná – je čistý a umytý.
PhDr. M. Kudrys: Občas se dělají bezpečností akce ve spolupráci s Městskou policií, často se občané dotazují co s problémem bezdomovectví děláme. Co lze z hlediska obce udělat, aby nebyl porušen zákon?
p. Kadlec: Je nutná větší nabídka služeb v oblasti hygieny a zdravotní péče.
Mgr. A. Grušová: Jací lidé se stávají bezdomovci ?
p. Kadlec: Rozeznávají se čtyři kritéria pro vznik bezdomovectví a to:
– vztahová ( narušené vztahy)
– institucionální (návrat z ústavů)
– zdravotní komplikace (problémy s alkoholem)
– strukturální (finanční dopady špatné ekonomické situace jednotlivce a jeho rodiny)
ad 4) Bc. M. Vicetka, zástupce ředitele obvodního ředitelství Městské policie v Praze 5
V minulosti byla provedena studie, která se týkala problému bezdomovectví. Při analyzování údajů bylo zjištěno, že mezi nimi byli nejčastěji lidé, kterým se rozpadlo manželství, z profesního hlediska bylo nejvíce kuchaři a řidiči. Vysvětlil i důvody vedoucí k zásahům MP proti bezdomovcům, kterými jsou především žebrání a konzumace alkoholu na veřejnosti. Podle zákona se takováto osoba předvede, sepíše se s ní protokol, pak je předána Polici ČR, která s ní sepíše protokol o „přestupku“ a propustí ho.
PhDr. M. Kudrys: Snaha občanů je však tento problém řešit i represí, vidí to jako jediný způsob řešení.
pí Kalhousová: Jak je řešena problematika psů patřících bezdomovcům?
p. Kadlec: Psi nejsou často očipovaní. Nikdy se nesetkali s týráním psů ze strany bezdomovců, do míst, kde jsou poskytovány sociální služby pro bezdomovce je obvykle zakázán přístup se psy.
Ing. Váchová: Je možné tuto sociální skupinu motivovat ke změnám jejich životních postojů?
Mgr. Lakatošová: Pro konkrétní bezdomovce jsou vypracovávány individuální plány o tom, jak dostat tyto osoby z ulic zpět do společnosti. Při sestavování tohoto plánu pomáhají i sociální pracovnice. Tyto aktivity jsou však vázány na místo trvalého pobytu. V rámci poradenství spolupracují i s psychologem. Laickou veřejností je znám „mýtus“, o tom že bezdomovci nechtějí pracovat. Občanské sdružení jim zajišťuje práci formou veřejně prospěšných prací, např. úklid, mytí nádobí, někteří dokonce prošli rekvalifikačními kurzy a pracují ve službách.
Mgr. Vávrová: Kolik lidí docílilo plné rekvalifikace ?
Mgr. Lakatošová: Každé zařízení si vede výstupní evidenci, jde asi o 25 % lidí, kteří se vrací zpět do společnosti.
PhDr. Kudrys: Problém mladistvých odcházejících z dětských domovů. Jaké je jejich
zapojení do společnosti ?
Mgr. Lakatošová: S těmito mladistvými je často velice těžká spolupráce, po propuštění z institucionální péče se jim otevře „brána svobody“ a oni neví, jak s ní naložit.
pí Peterková: Bylo by dobré se zajímat o koncepci magistrátu v této oblasti. Když v minulosti navštívila   Rakousko, na ulicích měst bezdomovce nebylo vidět. Kolik je v Praze mobilních jednotek ?
p. Kadlec: Naděje má jednu, která patří Praze 1, do projektu se zapojila přidala se i Praha 5 a Praha 4, která pak později odstoupila.
Bc. M. Vicetka: Projevil zájem o spolupráci s Nadějí. Pokud někoho najdou, mají problémy s jeho odvozem. Městská policie nemá zákonné důvody takovou osobu naložit a odvézt.
p. Kadlec: Doporučil kontaktovat v těchto případech o.s. Naděje, která může přepravu
bezdomovců zajistit.
Ing. Váchová poděkovala všem zúčastněným hostům za jejich vystoupení.
ad 5) Různé
Ing. Váchová informovala o tom, že na Úřad MČ byly doručeny 3 žádostí o poskytnutí tísňové péče. Po doplnění všech potřebných náležitostí budou tyto žádosti předány o.s. Život 90 k realizaci.
Mgr. Koričová: Informovala o odmítnuté žádosti jedné žadatelky (žádost byla odeslána z LDN FN Motol).
Hlasování: 7/0/0
Mgr. Koričová: Na příštím jednání SV bude předloženo vyúčtování poskytnutých grantů v sociální oblasti v roce 2009. Návrh na rozdělení jednotlivých grantů bude předmětem dalších jednání SV.
Hlasování: Výbor bere informaci na vědomí
Příští řádné zasedání Sociálního výboru bude 18. 3. 2010 v 16.00 hod. v zasedací místnosti Rady MČ, Štefánikova 13, 15, Praha 5.
Zapsala: J. Straňáková                    Ověřila: Ing. V. Váchová               Dne: 18. 2. 2010

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě