8. Podněty na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy (ÚPn)

13/01/2014
Zasedání konané dne 26. 11. 2013 jako mimořádné
číslo usnesení 18/8/2013
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

Podněty na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy (ÚPn)

Komise územního rozvoje

Doporučuje RMČ:

 1. – souhlasit s podnětem na změnu ÚPn č. P 013/Puchmajerova

  – souhlasit s podnětem na změnu ÚPn č. P 016/Waltrovka

  – souhlasit s podnětem na změnu ÚPn č. P 017/Na Pomezí

  – souhlasit s podnětem na změnu ÚPn č. P 018/Mezi Rolemi

  – souhlasit s podnětem na změnu ÚPn č. P 019/Barrandov západ za podmínek:

  – respektování podnětu na změnu ÚPn č. P 005/Za Knotkem, schválený RMČ P5 (usnesení č. 41/1490/2013 ze dne 17.9.2013) včetně izolačního pásu zeleně v šíři 100m dle požadavku …

  – zachování vyššího podílu ploch zeleně v severozápadní části území v rozsahu dle platného ÚPn

  – doložení podrobné studie s průkazem navrhované změny funkčního využití  a  míry využití území

   Hlasování: 7/0/0

Konstatuje:

 1. – že MČ Praha 5 nebude iniciátorem (předkladatelem) podnětu na změnu ÚPn č. P 014/Hořejší Nábřeží

  V případě rozhodnutí HMP o pořízení změny ÚPn nemá námitky za podmínky respektování/zachování veřejné funkce náplavky a umožnění realizace cyklostezky v dané lokalitě

  – že MČ Praha 5 nebude iniciátorem (předkladatelem) podnětu na změnu ÚPn č. P 015/Cihlářka a doporučuje řešit předmětné území komplexně až v rámci Metropolitního plánu

   Hlasování: 7/0/0

   

   

   

Doporučuje RMČ:

 1. – souhlasit s podnětem na změnu ÚPn č. P 020/Vidoule západ

  KUR podnět doporučuje za podmínek:

  – zpracování podrobné studie využití území s důrazem na řešení ploch zeleně, při respektování všech dosavadních stanovisek dotčených orgánů (DO) v rámci projednání předchozí změny ÚPn č. Z 2765/00 

  – projednání záměru a studie s občany a občanskými sdruženími Prahy 5

  – iniciování návrhu na pořízení regulačního plánu na celé území Vidoule

  – předložení návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o převodu nabízených pozemků do majetkuMČ Praha 5 ev. hl.m.Praha , vymezených pro území  s funkčním využitím SO1,3 (rekreační plochy), včetně konkrétního závazku k vybudování navrhované infrastruktury území sloužící k naplnění funkce rekreace a sportu  

  – KUR upozorňuje RMČ P5, že předkládaný podnět bude předmětem zvýšeného zájmu veřejnosti

   Hlasování: 3/3/1(usnesení nebylo přijato)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě