8. Různé (informace ze SHS ČMS, téma historických fotografií Prahy 5, zástupce do pracovní skupiny pro revitalizaci osady Buďánka – v jednání, výstava fotografií “Praha 5 očima zastupitelů” v partnerských městech)

19/02/2014
Zasedání konané dne 4. 2. 2014 jako řádné
číslo usnesení 2/8/2014
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Různé (informace ze SHS ČMS, téma historických fotografií Prahy 5, zástupce do pracovní skupiny pro revitalizaci osady Buďánka – v jednání, výstava fotografií “Praha 5 očima zastupitelů” v partnerských městech)

Komise kulturní

Bere na vědomí:

  1. informace ze SHS ČMS: zájem Mgr. D. Bubníkové o účast na konferenci sdružení v Písku “Památky bez bariér” (3. – 5. 4. 2014), dopis pro ředitele ZŠ a SŠ – informace o soutěži “Mladí fotografují památky”, výběrové řízení na spolupořadatele Konference v r. 2015, spolupořadatele Národního zahájení EHD v r. 2015 a spolupořadatele Sněmu 2015 

  2. informaci o stavu jednání s Mozartovou obcí v ČR ohledně bývalé usedlosti Bertramka – MO na výzvu orgánů památkové péče dodá studii ohledně opravy (zvláště schodiště) vily Bertramka, další jednání MČ Praha 5 s Mozartovou obcí budou dále probíhat 

  3. informace o uvažované výstavě fotografií v partnerských městech “Praha 5 očima zastupitelů” 

Ukládá:

  1. získat nové materiály k revitalizaci osady Buďánka k prostudování
    Termín plnění: 4. 3. 2014

Prodiskutovala téma:

  1. sbírky a archivace historických fotografií Prahy 5 – kontakty na sběratele histor. fotografií (např. pí Maršíková, Městská knihovna v Praze, pobočka Musílkova 62), historické fotografie došlé el. poštou na OŠKS od občanů zaslány místopředsedkyním komise pro účely komise mediální  

Žádá:

  1. o přístup k materiálu – nová studie revitalizace bývalé osady Buďánka a o jmenování 1 člena komise kulturní do pracovní skupiny pro revitalizaci tohoto území 

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě