17.6.2010 (5)

30/07/2010
Zápis č. 5. zasedání Sociálního výboru konaného dne 17. 6. 2010.
Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. L. Vávrová PhD., J. Matoušková, R. Peterková, Mgr. H. Šupová, Mgr. A. Grušová, Mgr. J. Koričová
Omluveni: PhDr. M. Kudrys, B. Alter, E. Kalousová
Program:
1)   Kontrola zápisu z minulého jednání
2)   Schválení programu
3)   Tísňová péče
4)   Různé
Jednání zahájila a řídila Ing. V. Váchová
Hlasování: pro / proti / zdržel se
ad 1) Kontrola zápisu z minulého jednání
pí Peterková měla připomínku k zápisu z předešlého jednání: Postrádala podrobnou tabulku s přehledem žádostí o přidělení grantů. Další připomínka se týkala Klubu důchodců Poštovka, kterému nebyl grant v letošním roce přidělen.
Ing. V. Váchová:
1) informace o žadatelích a výši přidělených grantů jsou umístěny na www stránkách Ú MČ Praha 5 v oddíle Zastupitelstvo a rada.
2) žádost Klubu důchodců Poštovka o příspěvek na činnost bude projednáván na tomto jednání SV.
Hlasování: 6/0/0
ad 2)  Schválení programu
Hlasování: 6/0/0
ad 3)   Tísňová péče AREÍON
Mgr. Koričová informovala o místním sociálním šetření, která byla Odborem sociálním provedena u tří žadatelů o tísňovou péči AREÍON.
Podrobně informovala o jejich sociálních a bytových poměrech. Doporučila členům SV, aby podpořili zřízení tísňové péče u všech tří žadatelů.
Mgr. Vávrová podotkla, že pokud uchazeči nemají přiznaný příspěvek na péči, bylo by vhodné jim tuto možnost při sociálním šetření nabídnout.
Usnesení:
členové výboru souhlasí, aby u všech tří projednávaných žadatelů byla nainstalována tísňová péče AREÍON.
Předsedkyně SV předá všechny potřebné dokumenty (žádosti žadatelů a zdravotní dokumentaci) o.s. Život 90, který zajistí provoz tísňové péče.
Hlasování: 6/0/0
ad 4)   Různé – Žádosti o příspěvek
1) pí Matoušková předložila žádost o příspěvek o.s. OSCCH na dopravu svých členů ve výši Kč 15 000,- na rekondiční pobyt, který se uskuteční na Horní Bečvě v září 2010.
Hlasování: 6/0/0
2) MO Svazu důchodců, Praha 5 požádala o příspěvek ve výši 49 000,- Kč na činnost organizace v roce 2010.
Vzhledem k tomu, že tato žádost neobsahovala bližší specifikaci aktivit, které by měly být z tohoto příspěvku hrazeny, předsedkyně SV požádá o doplnění žádosti.
Návrh: Projednávání žádosti bylo odloženo na další jednání SV.
Hlasování: 6/0/0
3) Občanské sdružení Romano dives požádalo o příspěvek na činnost ve výši Kč
25 000,- .
Vzhledem k tomu, že dosud nebylo uzavřeno projednání vyúčtování přidělených grantů pro rok 2009 kontrolním výborem tomuto sdružení, žádost byla odložena.
Návrh: Projednávání žádosti bylo odloženo na další jednání SV.
Hlasování: 6/0/0
4) Bílý kruh bezpečí podal odvolání proti zamítnutí jejich žádosti o grant. Ředitelka
o sdružení bude vyzvána, aby si v případě zájmu, podala písemnou žádost o příspěvek na činnost. Písemně odpoví Mgr. Vávrová.
Hlasování: 6/0/0
5) Mgr. L. Vávrová prezentovala „Analýzu chování uživatelů poukázek Asistence Pass. Tento projekt běží již celý rok. Poukázky jsou adresné, jejich nominální hodnota je 50,- Kč.
Usnesení: Výbor bere informaci na vědomí
6) Mgr. J. Koričová informovala o tom, že Odbor sociální Ú MČ Praha 5 může předložit
analýzu vyplácených příspěvků na péči a pomoci v hmotné nouzi.
Usnesení: Výbor bere informaci na vědomí a požádal Mgr. Koričovou o předložení
uvedené analýzy na příštím jednání SV.
7) Ing. V. Váchová oznámila termíny jednání  SV výboru ve II. pololetí roku 2010:
Září – 23. 9. 2010
Říjen – 21. 10. 2010
Listopad – 18. 11. 2010
Prosinec – 16. 12. 2010
Začátek jednání vždy od 16. 00 hod
8) V případě potřeby bude SV svolán ve dnech 22. 7. 2010 a  19. 8. 2010 k mimořádnému jednání. Jednání se uskuteční v zasedací místnosti č. 330, 3 patro, náměstí 14. října 13814/4,  Praha 5 od 16. 00. hod.
Příští řádné zasedání Sociálního výboru bude 23. 9. 2010 v 16.00 hod. v zasedací místnosti č. 330, 3 patro, na nám. 14. října 13814/4, Praha 5,
Zapsala: J. Straňáková                    Ověřila: Ing. V. Váchová               Dne: 17. 6. 2010.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě