7. Dohoda o narovnání mezi MČ Praha 5 a nájemcem prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Štefánikova 216/21, Praha 5

05/11/2014
Zasedání konané dne 6. 10. 2014 jako řádné
číslo usnesení 16/7/2014
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva, předseda politického klubu Restart 2014, předseda Komise obchodních aktivit

Dohoda o narovnání mezi MČ Praha 5 a nájemcem prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Štefánikova 216/21, Praha 5

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

 1. vzít na vědomí výši dlužné částky vůči společnosti Erato, spol. s r. o., IČ 496 16 609 za pronájem prostoru sloužícího podnikání ev. č. 901 v nemovitosti Štefánikova 216/21, Praha 5 ke dni 31. 08. 2014 ve výši 1.410.126 Kč, za pronájem části pozemku parc. č. 2972, k. ú. Smíchov  ke dni 31. 08. 2014 ve výši 236.246 Kč a za pronájem části fasády nemovitosti 216/21, Praha 5  ke dni 31. 08. 2014 ve výši 25.112 Kč, celkem tedy pohledávka vůči společnosti Erato, spol. s r. o., IČ 496 16 609 činí ke dni 31. 08. 2014 částku ve výši 1.671.484 Kč

 2. schválit / neschválit záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání ev. č. 901 v nemovitosti Štefánikova 216/21, Praha 5 za účelem provozování restaurace za nájemné ve výši 98.700 Kč měsíčně + alt. DPH + zálohy na poskytované služby, na dobu neurčitou/určitou, záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2972, k. ú. Smíchov o výměře 150 m2 za účelem provozování restauračního zahrádky za nájemné ve výši 59.368 Kč ročně + alt. DPH, na dobu neurčitou/určitou a záměr pronájmu části fasády nemovitosti Štefánikova 216/21, Praha 5  za účelem umístění a provozování reklamních zařízení za nájemné ve výši 12.556 Kč měsíčně + alt. DPH, na dobu neurčitou/určitou to vše společnosti CCB-CZECH, s. r. o., IČ 266 88 191. K uzavření nájemní smlouvy dle tohoto záměru dojde za podmínky uzavření trojstranné dohody o narovnání specifikované v bodě II. 3. tohoto usnesení

 3. schválit ukončení Nájemní smlouvy č. 12/2000 ze dne 1. 2. 2000, ve znění jejích dodatků dohodou ke dni uzavření trojstranné dohody, ukončení Nájemní smlouvy č. 160/OSM/00 ze dne 15. 9. 2000, ve znění jejích dodatků dohodou ke dni uzavření trojstranné dohody, ukončení Nájemní smlouvy č. 72/0/OOA/06 ze dne 27. 9. 2006, ve znění jejích dodatků dohodou ke dni uzavření trojstranné dohody

 4. schválit záměr uzavření trojstranné dohody o narovnání mezi MČ Praha 5, společností Erato, spol. s r. o. IČ 496 16 609 a společností CCB-CZECH, s. r. o., IČ 266 88 191 spočívající v:

  1. prominutí části pohledávky evidované vůči společnosti Erato, spol. s r. o. IČ 496 16 609 a to ve výši 1.171.484 Kč,

  2. úhradě 500.000 Kč společností CCB-CZECH, s. r. o., IČ 266 88 191, kdy tato částka bude započtena proti celkové pohledávce evidované vůči společnosti Erato, spol. s r. o. IČ 496 16 609

  3. zpětvzetí veškerých podaných žalob vůči společnosti Erato, spol. s r. o. IČ 496 16 609 podaných ze strany ÚMČ Praha 5,

  4. uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, Smlouvy o nájmu části pozemku a Smlouvy o nájmu části fasády dle bodu II. 1. tohoto usnesení,

  5. předání prostoru sloužícího podnikání ev. č. 901 a části pozemku parc. č. 2972, k. ú. Smíchov společností Erato, spol. s r. o., IČ 496 166 09 zástupcům ÚMČ Praha 5 a následně zástupci společnosti CCB-CZECH, s. r. o., IČ 266 88 191 v temínu sjednaném v Dohodě o narovnání

Hlasování:
bod I.1. – 6/0/0
bod I.2. – 1/0/5
bod I.3. – 6/0/0
bod I.4. – 1/0/5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě