4. Dohoda o narovnání mezi MČ Praha 5 a nájemcem prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Štefánikova 216/21, Praha 5

29/09/2014
Zasedání konané dne 23. 9. 2014 jako řádné
číslo usnesení 14/4/2014
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Dohoda o narovnání mezi MČ Praha 5 a nájemcem prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Štefánikova 216/21, Praha 5

Komise obchodních aktivit

Stahuje materiál z jednání:

 1. schválit / neschválit, že výše dlužné částky vůči společnosti Erato spol. s r. o., IČ 49616609 za pronájem prostoru sloužícího podnikání ev. č. 901 v nemovitosti Štefánikova 216/21, Praha 5  činí ke dni 31.08.2014 částku ve výši 1.410.126,- Kč, za pronájem části pozemku parc. č. 2972, k. ú. Smíchov činí ke dni 31.08.2014 částku ve výši 236.246,- Kč a za pronájem části fasády nemovitosti 216/21, Praha 5 činí ke dni 31.08.2014 částku ve výši 25.112,- Kč, celkem tedy pohledávka vůči společnosti Erato spol. s r. o., IČ 49616609 činí ke dni 31.08.2014 částku ve výši 1.671.484,- Kč

 2. schválit / neschválit záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání ev. č. 901 v nemovitosti Štefánikova 216/21, Praha 5 společnosti CCB-CZECH s. r. o., IČ 26688191 za účelem provozování restaurace za nájemné ve výši 98.700,- Kč měsíčně + alt. DPH + zálohy na poskytované služby, na dobu neurčitou / určitou. K uzavření nájemní smlouvy dle tohoto záměru dojde za podmínky uzavření trojstranné dohody o narovnání specifikované v bodě 6 tohoto usnesení

 3. schválit / neschválit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2972, k. ú. Smíchov o výměře 150 m2 společnosti CCB-CZECH s. r. o., IČ 26688191 za účelem provozování restauračního zahrádky za nájemné ve výši 59.368,- Kč ročně + alt. DPH, na dobu neurčitou / určitou. K uzavření nájemní smlouvy dle tohoto záměru dojde za podmínky uzavření trojstranné dohody o narovnání specifikované v bodě 6 tohoto usnesení

 4. schválit neschválit záměr pronájmu části fasády nemovitosti Štefánikova 216/21, Praha 5 společnosti CCB-CZECH s. r. o., IČ 26688191 za účelem umístění a provozování reklamních zařízení za nájemné ve výši 12.556,- Kč měsíčně + alt. DPH, na dobu neurčitou / určitou. K uzavření nájemní smlouvy dle tohoto záměru dojde za podmínky uzavření trojstranné dohody o narovnání specifikované v bodě 6 tohoto usnesení

 5. schválit / neschválit ukončení Nájemní smlouvy č. 12/2000 ze dne 1.2.2000, ve znění jejích dodatků dohodou ke dni …. , ukončení Nájemní smlouvy č. 160/OSM/00 ze dne 15.9.2000, ve znění jejích dodatků dohodou ke dni …., ukončení Nájemní smlouvy č. 72/0/OOA/06 ze dne 27.9.2006, ve znění jejích dodatků dohodou ke dni …

 6. schválit / neschválit uzavření trojstanné dohody o narovnání mezi MČ Praha 5, společností Erato spol. s r. o. IČ 49616609 a společností CCB-CZECH s. r. o., IČ 26688191 spočívající v:

  1. prominutí části pohledávky evidované vůči společnosti Erato spol. s r. o. IČ 49616609 a to ve výši 1.171.484,- Kč,

  2. úhradě 500.000,- Kč společností CCB-CZECH s. r. o., IČ 26688191, kdy tato částka bude započtena proti celkové pohledávce evidované vůči společnosti Erato spol. s r. o. IČ 49616609

  3. zpětvzetí veškerých podaných žalob vůči společnosti Erato spol. s r. o. IČ 49616609 podaných ze strany ÚMČ Praha 5,

  4. uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, Smlouvy o nájmu části pozemku a Smlouvy o nájmu části fasády dle bodu 2, 3, 4 tohoto usnesení,

  5. předání prostoru sloužícího podnikání ev. č. 901 a části pozemku parc. č. 2972, k. ú. Smíchov společností Erato spol. s r. o., 49616609 zástupcům ÚMČ Praha 5 a následně zástupci společnosti CCB-CZECH s. r. o., IČ 26688191 v temínu sjednaném v Dohodě o narovnání,

Komise OA doporučuje, aby spol. CCB-CZECH s.r.o. přehodnotila svoji nabídku a předložila jiný návrh s doplněním referencí.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě