6. Různé

Zasedání konané dne 27. 2. 2013 jako řádné
číslo usnesení 3/6/2013
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Různé

Komise dopravní
Ing. Sychra informoval členy komise o připravované žádosti občanů ul. Holečkova o zklidnění provozu.
Komise dopravní zařazuje na bod příštího jednání problematiku vyhrazeného jízdního pruhu v ul. Plzeňská za křižovatkou s ul. Nepomucká – směr do centra.
Ing. Sychra informoval členy komise o negativním postoji BESIP k instalaci zařízení upozorňujícího na přítomnost chodce u přechodů pro chodce v ul. Holečkova a U Santošky. Komise dopravní zařazuje tento bod na své příští jednání.
Ing. Vejmelka informoval členy komise o výsledcích průzkumu spokojenosti občanů s provedenými změnami ve vedení spojů PID s tím, že v této věci byl náměstek primátora hl.m. Prahy pan J. Nosek požádán o přehodnocení těchto změn.