6. “Bytový dům K Závěrce”, studie

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 9. 1. 2018 jako řádné
číslo usnesení 1/6/2018
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje

“Bytový dům K Závěrce”, studie

pozemky parc. č. 969, 970/1, 970/2, 970/3, 974 v k. ú. Smíchov
Výbor pro územní rozvoj

Odkládá:

  1. projednání záměru stavby “Bytový dům K Závěrce”, na pozemcích parc. č. 969, 970/1, 970/2, 970/3, 974 v k. ú. Smíchov, dle předložené studie, zprac. MS architekti, s. r. o., dat. 10/2017.

Žádá:

  1. doložit výpočet kapacity parkovacích míst a soulad odstupových vzdáleností stavby s platnými předpisy

Hlasování: 9/0/0