6. Viladům Na Pomezí, studie umístění stavby viladomu na pozemku parc. č. 843/2 v k. ú. Jinonice

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 25. 10. 2016 jako řádné
číslo usnesení 12/6/2016
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Viladům Na Pomezí, studie umístění stavby viladomu na pozemku parc. č. 843/2 v k. ú. Jinonice

Výbor pro územní rozvoj

Bere na vědomí:

  1. informaci o řízení o umístění stavby.

Žádá:

  1. investora o koordinaci stavby s připravovaným projektem rekonstrukce komunikace Na Pomezí.

Doporučuje RMČ:

  1. aby MČ Praha 5 vstoupila do řízení jako účastník řízení a hájila zájmy MČ Praha 5.

Hlasování 8/0/0