4. “Obytné domy Werichova”, Praha 5, Barrandov

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 13. 9. 2016 jako řádné
číslo usnesení 9/4/2016
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

“Obytné domy Werichova”, Praha 5, Barrandov

územní řízení
Výbor pro územní rozvoj

Doporučuje RMČ:

 1. aby vstoupila do ÚŘ záměru stavby “Obytné domy Werichova” na pozemcích č.parc. 1191/1, 1184/9, 1184/37, 1184/11, 1184/70, 1184/25, 1184/89, 1184/16, 1184/63, 1798/13, 1798/86, 1798/4, 1184/59 v k.ú. Hlubočepy a podala za MČ Praha 5 námitky

  Hlasování: 6/0/0

Konstatuje:

 1. že řešení záměru stavby “OB Werichova” společně s objekty “Výhledy Barrandov” investora Ekospol a.s. zabírají veškerou funkční plochu SV a neřeší občanskou vybavenost v kontextu řešeného území, přitom se jedná o území podél budoucího bulváru s TT, záměr je tudíž v rozporu s koncepcí a logikou ÚPn dané lokality.

  VÚR neshledává důvod pro akceptaci výjimečné přípustnosti spočívající v umístění čistě obytné funkce.

  Parter stavby bez vybavenosti využitý pouze prostory garáží tvoří barieru v území a omezuje prostupnost zejména ve směru do Prokopského údolí. Řešení neumožňuje ani pozdější adaptaci na občanskouvybavenost.

  Hlasování: 6/0/0

Žádá:

 1. aby investor doložil soulad s ÚPn v rámci všech svých záměrů v území (včetně Výhledů Barrandov)

  Hlasování: 6/0/0

Upozorňuje:

 1. na problémy s kapacitou kanalizace v území

  Hlasování: 6/0/0

Žádá:

 1. doložit koordinaci se stavbou TT

  Hlasování: 6/0/0

Pověřuje:

 1. Ing.arch. P. Mareše přípravou námitek do ÚŘ stavby

  Hlasování: 6/0/0