4. Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov, Aktualizace technické studie k DÚR

09/09/2016
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 21. 6. 2016 jako řádné
číslo usnesení 7/4/2016
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov, Aktualizace technické studie k DÚR

Výbor pro územní rozvoj

Doporučuje RMČ:

 1. vzít na vědomí informaci o zpracované Aktualizaci technické studie k DÚR stavby č. 9567 Radlická radiála JZM ? Smíchov (dále DÚR RR) z 05/2016 (zpracovatel Sdružení PUDIS – SATRA), reagující na koncept ÚS okolí Radlické ulice (02/2016, iniciované MČ Praha 5 v roce 2015) a zahrnující všechny výsledky projednání DÚR RR s MČ Praha 5 včetně občanských iniciativ, dle přílohy č.1 usnesení

 2. konstatovat, že výstupy z ÚS okolí Radlické ulice není možné akceptovat v DÚR RR, jestliže jsou v rozporu s platným ÚPSÚ hl. m. Prahy a/nebo aktualizovaným stanoviskem EIA, dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění

 3. souhlasit s principy územního a technického řešení Aktualizace technické studie k DÚR RR, reagujícími na požadavky MČ Praha 5 a občanských aktivit, obsaženými v příloze č.1 usnesení

 4. požadovat zapracování výše uvedených změn vyvolaných MČ Praha 5 do čistopisu DÚR RR k projednání (zpracovatel Sdružení PUDIS ? SATRA, 07/2016)

 5. trvat na těchto zásadních připomínkách k řešení DÚR RR:

  1. varianta A řešení MÚK Řeporyjská (s omezeným připojením tvaru T křižovatky Karlštejnské ulice na rameno MÚK A optimalizovanými pěšími trasami bez ramp a nadjezdů)

  2. řešení podjezdu Radlické mostní estakádou, umožňující event. vložení TT a vytvoření kvalitního veřejného prostoru s přirozeným osvětlením

  3. prodloužení obou tunelů u Tyršovy školy (o celkem cca 90 m) tak, aby bylo eventuálně výhledově možné plné zakrytí s případnou trasou TT v ose uličního koridoru a posílení funkce veřejného prostoru (Mezi Lány) a povrchové vedení Radlické ulice na terénu v jednom koridoru s RR, bez dalších nároků na zábor území a s respektem k platnému ÚP SÚ (trasa biokoridoru) a EIA

  4. založení obslužné komunikace v potenciálně rozvojovém území západní části Jinonic

Hlasování: 9/0/1

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě