16. zápis z KOA ze dne 27.9.2011

03/10/2011

Městská část Praha 5

ZÁPIS

z 16. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5 dne 27.09.2011

 

 

Přítomni:

Karel Novotný, Ing. Martin Frélich, Marie Kolovratová, Jana Mrázková, Ing. Jiří Vitha

 

Hosté:

Pavel Plichta

 

Omluveni:

Petr Bárta, Jaroslav Nedvěd, Ing. Jan Šedivý, Ing. Petr Haluza, MBA (host)

 

 

 

Program:

 

  1. Schválení zápisu z 15. zasedání KOA ze dne 13.9.2011 

Hlasování: 5/0/0

 

  1. Schválení programu – materiály

Hlasování: 5/0/0  

 

 

Program – materiály:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č.

 Bod jednání

 Rozhodnutí

 Číslo usnesení

1.

 Krškova 807, Praha 5 – žádost společnosti Ki-Wi Digital s.r.o., IČ 27816451 o umístění 3 LCD monitorů do čekáren polikliniky Barrandov

 Schváleno

 16/1/2011

2.

 Podání výpovědi z NS nájemci NP ev.č. 903 v nemovitosti čp. 782, k.ú. Sm., Arbesovo nám. 13, Praha 5 panu Petru Píchovi, IČ 48557765 pro nehrazení nájemného

 Schváleno

 16/2/2011

3.

 Změna v osobě nájemce NP prádelny v nemovitosti čp. 836, Holečkova 69,Praha 5-Smíchov na základě uzavřené smlouvy o prodeji podniku mezi nájemci L.Šťastnou,IČ 67382479 a E.Čislákovou,IČ  41748077 a novým nájemcem Zdeňkem Kindlem, IČ74153439

 Schváleno

 16/3/2011

4.

 NP – Švédská 35, č. p. 1844, Praha 5 – k. ú. Smíchov, nájemce Oksana Trutněnko, žádost o provedení změny v označení nájemce

 Schváleno

 16/4/2011

5.

 NP Plzeňská 76/470, k.ú. Košíře, Praha 5, Jan Viertel – žádost o prominutí úroku z prodlení a smluvní pokuty

 Schváleno

 16/5/2011

6.

 NP – Plaská č.o. 14, č.p. 612, Praha 5 – k.ú. Smíchov, nájemce SEKO-Semík s.r.o., IČ 25682393, prodloužení nájemní smlouvy o 5 let na základě opce

 Schváleno

 16/6/2011

 

Městská část Praha 5

16. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 27.09.2011 jako řádné

číslo usnesení 16/1/2011

 

1. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

 

Krškova 807, Praha 5 – žádost společnosti Ki-Wi Digital s.r.o., IČ 27816451 o umístění 3 LCD monitorů do čekáren polikliniky Barrandov

 

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         schválit záměr pronájmu částí stěn čekáren v poliklinice Barrandov, Krškova 807, Praha 5, k umístění tří LCD monitorů o uhlopříčce 107 cm, pro reklamní a informační účely, za nájemné ve výši 1.500,- Kč/monitor/měsíc + DPH, bez energií, pro společnost Ki-Wi Digital s.r.o., Kubánské nám. 11, Praha 10, IČ 27816451   

 

 

 

Hlasování: 5/0/0

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha 5

16. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 27.09.2011 jako řádné

číslo usnesení 16/2/2011

 

2. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

 

Podání výpovědi z NS nájemci NP ev.č. 903 v nemovitosti čp. 782, k.ú. Sm., Arbesovo nám. 13, Praha 5 panu Petru Píchovi, IČ 48557765 pro nehrazení nájemného

Nájemce NP ev. č. 903 p. Petr Pícha nehradí od 05/2011 předpis nájemného vč. záloh na poskytované služby

 

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         schválit podání výpovědi z NS čís. 5/2010, ev. č. 10/0/OOA/NP/10 uzavřené s nájemcem NP v nemovitosti  čp. 782,k.ú. Sm., Arbesovo nám. č.or. 13 panem Petrem Píchou, IČ 48557765, pro hrubé porušení NS z titulu nehrazení nájmu   

 

 

 

Hlasování: 5/0/0

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha 5

16. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 27.09.2011 jako řádné

číslo usnesení 16/3/2011

 

3. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

 

Změna v osobě nájemce NP prádelny v nemovitosti čp. 836, Holečkova 69,Praha 5-Smíchov na základě uzavřené smlouvy o prodeji podniku mezi nájemci L.Šťastnou,IČ 67382479 a E.Čislákovou,IČ  41748077 a novým nájemcem  Zdeňkem Kindlem, IČ74153439

 

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         vzít na vědomí uzavření smlouvy o prodeji podniku mezi nájemcem NP v nemovitosti č.p. 836, Holečkova 69,Praha 5 – Smíchov pí. Ludmilou Šťastnou a Eliškou Čislákovou podnikajícími jako sdružení FO pod společným názvem “Pradlenka ELLI” a p. Zdeňkem Kindlem, IČ 74153439 k datu 10.08.2011   

       

II.         Doporučuje RMČ   

1.         schválit uzavření Dodatku k NS na pronájem NP prádelny v nemovitosti č.p. 836, Holečkova 69,k.ú. Smíchov, Praha 5, ve kterém bude jako nájemce od data 10.08.2011 označen: Zdeněk Kindl, IČ 74153439 s tím, že ostatní ujednání původní NS se nemění   

 

 

 

Hlasování: 5/0/0

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha 5

16. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 27.09.2011 jako řádné

číslo usnesení 16/4/2011

 

4. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

 

NP – Švédská 35, č. p. 1844, Praha 5 – k. ú. Smíchov, nájemce Oksana Trutněnko, žádost o provedení změny v označení nájemce

Žádost nájemce NP – Švédská 35, č. p. 1844, Oksany Trutněnko o provedení změny v označení nájemce v nájemní smlouvě na společnost MT – MIRAKLE s.r.o., IČ 24771724, s kterou uzavřel nájemce smlouvu o prodeji části podniku

 

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         vzít na vědomí smlouvu o prodeji části podniku ze dne 12.09. 2011 uzavřenou mezi Oksanou Trutněnko, IČ 27623998 a MT – MIRAKLE s.r.o., IČ 24771724
          

II.         Doporučuje RMČ   

1.         schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 62/98 ze dne 24. 07. 1998, kterým se provede změna v označení nájemce NP kadeřnictví, solárium o výměře 32 m2 v přízemí nemovitosti č. p. 1844, Švédská 35, Praha 5 – k. ú. Smíchov z Oksany Trutněnko, IČ 27623998 na společnost MT – MIRAKLE s.r.o., IČ 24771724, s tím, že ostatní ujednání nájemní smlouvy se nemění   

 

 

 

Hlasování: 5/0/0

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha 5

16. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 27.09.2011 jako řádné

číslo usnesení 16/5/2011

 

5. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

 

NP Plzeňská 76/470, k.ú. Košíře, Praha 5, Jan Viertel – žádost o prominutí úroku z prodlení a smluvní pokuty

Žádost Jana Viertela, býv. nájemce NP Plzeňská 76/470 o prominutí úroku z prodlení a sml. pokuty na základě vystaveného dokladu SF CENTRA, a.s. ze dne 7.6.2010, který povrzuje bezdlužnost nájemce 

 

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         schválit prominutí úroku z prodlení ve výši 1.057,- Kč a smluvní pokuty ve výši 319,- Kč panu Janu Viertelovi, IČ 75963973, býv. nájemci NP v nemovitosti č.p. 470, Plzeňská č.o. 76, k.ú. Košíře, Praha 5     

 

 

 

Hlasování: 5/0/0

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha 5

16. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 27.09.2011 jako řádné

číslo usnesení 16/6/2011

 

6. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

 

NP – Plaská č.o. 14, č.p. 612, Praha 5 – k.ú. Smíchov, nájemce SEKO-Semík s.r.o., IČ 25682393, prodloužení nájemní smlouvy o 5 let na základě opce

Nájemce NP SEKO-Semík s.r.o., požaduje prodloužení nájemní smlouvy o 5 let na základě opce sjednané v dodatku č. 1/2006 ze dne 12.04.2006

 

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

        

I.          Doporučuje RMČ   

1.         schválit uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 57/2001 ze dne 20.11.2001, ve znění pozdějších dodatků, kterým se prodlužuje doba nájmu na dobu určitou 5 let, tedy do 01.04.2016, na základě opce sjednané v dodatku č. 1/2006 ze dne 12.04.2006   

 

 

 

Hlasování: 5/0/0

 

 

 

 

 

 

Příloha: – prezenční listina

 

 

Začátek zasedání:

16:00 hod.

 

Konec zasedání:

17:30 hod. 

 

 

 

Ověřil:

 

Karel Novotný ………………………….

předseda Komise obchodních aktivit

 

 

 

 

 

Zapsala:                                                       

Lenka Holubová, odbor obchodně správní                                

tajemnice KOA, l. 840                                                   

 

 

 

V Praze dne: 29.2011 

 

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě