16.KOAaM dne 11.9.2006

20/09/2006

                                                                                                                                                                                                            

 

Z Á P I S 

 

z 16.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 11.9.2006

 

 

Počet členů  KOA a M        10

Přítomno:                               8                                                   

Omluveno:                              2                         

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

16/01/2006

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1430/1, k.ú. Smíchov

 

Žadatel:  Firma Byga, a.s.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.      záměr prodeje části pozemku parc. č. 1430/1, k..ú. Smíchov o výměře cca 600 m2 firmě BYGA, a.s. z vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem scelení s pozemkem ve vlastnictví žadatele.

4/0/0

 

16/02/2006

 

Žádost: Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 1430/19, k.ú. Smíchov

 

Žadatel:  Bytové družstvo „Družstvo Na pláni 9,11,13“

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Neschválit:

1.záměr prodeje pozemku parc. č. 1430/19, k.ú. Smíchov o výměře 122 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy, bytovému družstvu ,Družstvo Na pláni 9,11,13“ – za účelem scelení s pozemky ve vlastnictví žadatele.

4/0/0

 

 

 

 

16/03/2006

 

Žádost:  Žádost o stanovisko ke směně pozemku parc. č. 1748/1, k.ú. Košíře za část pozemku parc. č. 606/1 a celý pozemek parc. č. 2049/3, rovněž v k.ú. Košíře.

 

Žadatel:  zástupci vlastníků poz. Parc. č. 1748/1.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I. Neschválit:

1.      záměr směny pozemku parc. č. 1748/1, k.ú. Košíře o výměře 8.356 m2 ve vlastnictví žadatelů, za část pozemku parc. č. 606/1, k.ú. Košíře o výměře cca 1.700 m2 a za pozemek parc. č. 2049/3 o výměře 276 m2 ve vlastnictví obce hl. m. Prahy.

2.      doporučuje schválit možnost prodeje pozemku parc. č. 2049/3

3.      doporučuje  ponechat pozemek parc. č. 606/1 pro další využití MČ Praha 5 – dětské hřiště a sportoviště,  a požádat Magistrát hl. m. Prahy  o svěření.

6/0/0

 

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

 

NP 16/01/2006

 

Žádost:. NP – Štefánikova 40/278, Praha 5 – Smíchov, VINUM-českomoravské družstvo, žádost o dočasné přerušení předpisu nájmu a o souhlas s provedením změny pronajaté věci.

 

Žadatel: VINUM-českomoravské družstvo

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  I. Schválit:

1.prominutí nájemného nájemci VINUM-českomoravské družstvo za užívání NP – Štefánikova 40/278, Praha 5 – Smíchov a to za období od 1.6.2006 do konce stavebních změn NP, nejdéle ale jen do 30.11.2006 v úhrnné výši až 270.540,- Kč

II. Souhlasit

1.      s navrhovanou stavební změnou v NP domu č.p. 65, k.ú. Smíchov, Praha 5, ul. Na Bělidle 42, kterou provede nájemce VINUM-českomoravské družstvo výhradně vlastním nákladem

2.      s uzavřením Dodatku ke smlouvě nájemní č. 1/2006, který bude sepsán jako smlouva o smlouvě budoucí a ve kterém budou uvedeny následující změny:

         rozsah předmětu nájmu se zvýší na plochu cca 346,87 m2

         výše nájemného bude sjednána na částku á 104.703,- Kč měsíčně s právem pronajímatele zvýšit sjednané nájemné o míru inflace, která bude dosažena v České republice v předcházejícím kalendářním roce

         úprava způsobu doručování písemností

         zavedení rozhodčí doložky do NS

 

 

3.      se změnou účelu užívání NP po stavebních úpravách jako CUKRÁRNA + VINÁRNA

4.      s tím, že odborně prokázané a vyčíslené náklady na všechny provedené stavební úpravy od počátku nájmu, které vlastník nemovitosti uzná, umožní nájemci odepisovat v jeho účetnictví uzavřením dohody o způsobu odepisování technického zhodnocení ve znění odst. 3 § 28 zákona o daních z příjmů

5.      s tím, že se pronajímatel současně nezavazuje k úhradě těchto nákladů vynaložených nájemcem na změnu pronajaté věci

6.      s úpravou doby trvání nájmu od 1.12006 na dobu určitou do 31.12.2026 s právem opce na prodloužení doby trvání nájmu o dalších 10 let v případě řádného plnění smluvních povinností nájemcem

7.      se sjednáním smluvní pokuty ve výši 500. tis. Kč v případě, že nájemce z důvodů ležících výlučně na jeho straně ukončí nájemní vztah v době trvání nájmu

8.      že ostatní ujednání v NS čísl. 1/2006 se nemění

9.      s uzavřením smlouvy o provedení stavebních prací na dokončení rekonstrukce prostor v přízemí a suterénu domu č.p. 278/40, Praha 5 – Smíchov s nájemcem VINUM-českomoravské družstvo a se sankční pokutou á 100.000,- Kč za každý započatý měsíc prodlení v případě, že příslušné kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci do 30.4.2007

10.  podání výpovědi nájemci VINUM-českomoravské družstvo na NP – Štefánikova 40/278, Praha 5, Smíchov v případě, že

         do 30.4.2007 neprovede stavebnětechnická opatření tak, aby byl NP do této lhůty zprovozněn

         nedorovná k 31.10.2006 použitou kauci

 

III. Zmocnit:

 

1.      nájemce VINUM-českomoravské družstvo k zastupování při zajišťování přípravy  proj. dokumentace stavebních úprav vč. jejího projednání s dotčenými orgány .

6/0/0

 

 

NP 16/02/2006

 

Žádost:. NP – Štefánikova 41/338, Praha 5 – Smíchov, Helena Konečná, „HEMA“, souhlas s návrhem na podání výpovědi z nájmu za podíl MČ Praha 5.

 

Žadatel: správce domu čp. 338

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  I. Schválit:

1.za podíl MČ P-5 id. 29/72 nemovitosti podání výpovědi z nájmu nebytového prostoru v domě čp. 338, Štefánikova 41, Praha 5 – Smíchov firmě Helena Konečná, „HEMA“, IČ 12604801..

6/0/0.

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 16/03/2006

 

Žádost:. Vítězná 11/530, Praha 5 – Malá Strana, POR FAVOR, s.r.o., oznámení o změně názvu a jednatele obchodní firmy.

 

Žadatel: POR FAVOR, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  I. Vzít na vědomí:

1.že nájemce NP Vítězná 11/530, Praha 5 – Malá Strana, IČ 26707845

    1.1. změnil název z obchodní firmy POR FAVOR, s.r.o. na Stará Praha, spol. s r.o.

     1.2. a že novým jednatelem této obchodní firmy je nyní p. Sead Muhovic

II. Souhlasit:

1. s uzavřením Dodatku k nájemní smlouvě č. 15/2005 na nebytový prostor – restaurace – Vítězná 11/530, Praha 5 – Malá Strana, ve kterém bude uveden nový název nájemce Stará Praha, s.r.o., IČ 26707845, zast. Seadem Muhovicem jako jednatelem této firmy. Ostatní ustanovení NS se nemění.

6/0/0

 

 

 

 

NP 16/04/2006

 

Žádost:. Preslova 5/2213, Praha 5 – Smíchov, Fotografia Praha, družstvo, návrh na odkoupení mříží a el. zabezpečovacího zařízení.

 

Žadatel: Fotografia Praha

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  I. Neschválit:

1.firmě Fotografia Praha, družstvo, Nad Pekařkou 1/104, 147 00 Praha 4 uhrazení nůžkových mříží a elektronického zabezpečovacího zařízení v NP Preslova 5/2213, Praha 5 – Smíchov za zůstatkovou cenu ve výši 35.000,- Kč,

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 16/05/2006

 

Žádost:. NP Ke Kotlářce 1147/14 a 1146/12 – nájemce STASTING Praha s.r.o. – kanceláře o výměře 27 m230,13 m2 – žádost o uzavření dodatku k Dohodě o skončení nájmu a žádost o odbydlení vložených nákladů.

 

Žadatel: STASTING Praha s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Marta Jiroudková

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  I. Revokovat:

1.usnesení RMČ Praha 5 č. 26/939/2006 ze dne 20.6.2006 – ukončení nájmu NP Ke Kotlářce 1147/14 s firmou STASTING Praha s.r.o. dohodou ke dni 30.6.2006 tak, že se doba užívání prodlužuje o 4 měsíce, tj. do 31.10. 2006.

 

II. Vzít na vědomí:

1.      informaci o zhodnocení majetku MČ Praha 5 ve výši 460.040,- Kč

 

III. Schválit:

1.      vypořádání nákladů za technické zhodnocení NP Ke Kotlářce 1146/12 – v souladu s § 667 zákona č. 40/1964, občanský zákon, ve znění pozdějších předpisů, které bude provedeno až po ukončení nájmu.

6/0/0

 

 

NP 16/06/2006

 

Žádost:. NP Lidická 276/36 a 797/18 – prodejny, nájemce Dispo Družstvo invalidů – námitky proti výpovědím z nájmů NP a souhlas s užíváním NP dalšími subjekty.

 

Žadatel: Dispo Družstvo invalidů

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Marta Jiroudková

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  I. Trvat:

1.      na svém usnesení č. 29/1033/2006 ze dne 30.6.2006 – podání výpovědí z nájmů NP Lidická 276/36 a 797/18 – prodejny, nájemci Dispo Družstvo invalidů, Vrbova 1503/19a, Praha 4.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 16/07/2006

 

Žádost:. NP Na Hutmance 300 – garáž, úhrada škody za ušlé nájemné správní firmou Centra a.s

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Marta Jiroudková

 

Stanovisko KOAaM:

      Materiál  stažen z programu, doporučeno řešit dopisem na správní firmu CENTRA a.s.

6/0/0

 

 

OA 16/01/2006

 

Žádost:. Na Cihlářce 30, záměr prodeje domu čp. 3177 se zastavěným pozemkem parcel. č. 2483/2, pozemkem parcel. č. 2483/9 a pozemkem parcel. č. 2483/10, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  I. Souhlasit:

1.      se záměrem prodeje domu čp. 3177 se zastavěným pozemkem parcel. č. 2483/2, pozemkem parcel. Č. 2483/9 a pozemkem parcel. Č. 2483/10, k.ú. Smíchov, Na Cihlářce 30, za kupní cenu minimálně dle znaleckého posudku 8, 500.000,- Kč.

6/0/0

 

 

OA 16/02/2006

 

Žádost:. Žádost Anny Haňkovské o prominutí smluvní pokuty ve výši 942,- Kč vyměřené za pozdní úhradu nájemného za III. Q 2006 za pronájem části objektu Klikatá 90c.

 

Žadatel: p. Anna Haňkovská

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ  I.  neschválit:

1.      prominutí smluvní pokuty ve výši 942,- Kč vyměřené za pozdní úhradu nájemného za III. Q 2006 za pronájem části objektu Klikatá 90c pro nájemce, Annu Haňkovskou, Na Hutích 6/689, Praha 6, IČ: 66458706.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

OA 16/03/2006

 

Žádost:. Poliklinika Barrandov – uzavření  dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 20.11.1996 se Stanislavou Kozákovou, Velká Chuchle 421, Praha 5, IČ: 13801457 – změna nájemce za stejných podmínek pronájmu.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ  I. Schválit:

1.      uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 20.11.1996 se Stanislavou Kozákovou, Velká Chuchle 421, Praha 5, IČ: 13801457 – změna nájemce za stejných podmínek pronájmu.

6/0/0

 

 

OA 16/04/2006

 

Žádost:. Poliklinika Barrandov – žádost o udělení souhlasu  vlastníka s umístěním sídla nájemce v pronajatých NP, společnosti AeskaLab s.r.o., Rejskova 6, Praha 2, IČ: 60470488.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

  KOAaM doporučuje RMČ I. Schválit:

1.      udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti Aeskulap s.r.o. v pronajatých NP, nájemce NP umístěných v objektu areálu Polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5 o celkové výměře 569,39 m2.

6/0/0

 

 

OA 16/05/2006

 

Žádost:. Štefánikova 12/čp. 68, letohrádek Portheimka – žádost nájemce, Národního domu Praha s.r.o., o prominutí smluvních pokut v částce ve výši 205.812,- Kč.

 

Žadatel: nájemce Národního domu Praha s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

  KOAaM doporučuje RMČ I. Nesouhlasit:

1.      s prominutím smluvní pokuty v částce ve výši 205.812,- Kč vyměřené za pozdní úhradu splátky nájemného za měsíc únor, březen, duben a květen 2006 za pronájem objektu Štefánikova 12/čp. 68 Národnímu domu Praha s.r.o., Nuselská 19, Praha 4, IČ: 25631560.

6/0/0

 

OA 16/06/2006

 

Žádost:. Revokace usnesení – prodej pozemků č. parc. 463/10 a 374/120, k.ú. Motol zastavěných domem čp. 190 a č. parc. 463/9, k.ú. Motol zastavěného domem čp. 189 Bytovému družstvu Brdlíkova 189 a 190.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAaM:

  KOAaM doporučuje RMČ I. Revokovat:

1. usnesení RMČ č. 33/1255/2006 týkající se prodeje pozemků č. parc. 463/10, 463/9 a 374/120 v k.ú. Motol takto:

Souhlasí se záměrem převodu pozemků č. parc. 463/9, 463/10, 347/120 v k.ú. Motol o celkové výměře 52 m2 za symbolickou cenu 10,- Kč/m2, tj. 520,- Kč vlastníkovi bytových domů tj. Bytovému družstvu Brdlíkova 189 a 190, se sídlem Praha 5 – Motol, Brdlíkova 190, 150 00, IČO 265 00 701

 

6/0/0

 

 

 

Na stůl:

 

OA 16/07/2006

 

Žádost:. Elišky Peškové 17/74 – uzavření nájemní smlouvy s Ivou Davídkovou, Srbsko 113, p. Karlštejn, IČ: 64749169 na pronájem NP o celkové výměře 124 m2 za roční nájemné ve výši 84.000,- Kč.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit –sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

  KOAaM doporučuje RMČ I. neschválit:

1.      uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 5 let s možností jejího prodloužení s Ivou Davídkovou, Srbsko 113, p. Karlštejn, IČ 64749169 na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 124 m2 umístěných v objektu Elišky  Peškové 17/741 za roční nájemné ve výši 84.000,- Kč.

2.      Nově vyvěsit záměr pronájmu bez omezení na kadeřnictví, za minimální nájemné ve výši 30.000,- Kč měsíčně.

6/0/0

——————————————————————————————————–

 

 

 

 

 

 

OA 16/08/2006

 

Žádost:. Matoušova 18/1552 – pronájem fasády k umístění reklamního zařízení

 

Žadatel: Max Media s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

  KOAaM doporučuje RMČ I. Schválit:

1.      uzavření nájemní smlouvy se společností FILIP Media a.s., Masarykovo nábřeží 23/235, Praha 1, IČ: 27181233 na pronájem části fasády o výměře cca 80 m2 objektu Matoušova 18/1552 k umístění reklamního zařízení za roční nájemné ve výši 240.000,- Kč.

6/0/0

 

 

OA 16/09/2006

 

Žádost:. Revokace usnesení – č. 24/833/2006 – Pronájem pozemků v k.ú. Smíchov pro umístění reklamních zařízení – žadatel outdoor akzent, s.r.o.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAaM:

  KOAaM doporučuje RMČ I. Revokovat:

1.      usnesení č. 24/833/2006 týkající se pronájmu níže uvedených pozemků takto:

schvaluje pronájem částí pozemků v k.ú. Smíchov pro umístění reklamních zařízení o velikosti 510 x 240 cm pro firmu outdoor akcent, s.r.o., se sídlem Praha 1, Karlova 27 takto:

         pozemek č. parc. 3073/1 – 1 ks jednostranného RZ za cenu 25.000,-/rok/RZ

         pozemek č. parc. 3724/1 – 1 ks jednostranného RZ za cenu 25.000,-/rok/RZ

         pozemek č. parc. 3727/1 – 2 ks jednostranného RZ ve tvaru „V“ za cenu 50.000,-/rok/RZ

         pozemek č. parc. 3727/1 – l ks jednostranného RZ za cenu 25.000,-/rok//RZ

         pozemek č. parc. 3728 – 2 ks jednostranného RZ ve tvaru „V“ za cenu 50.000,-/rok/RZ

         pozemek č. parc. 3591/1 3 ks jednostranného RZ – trojboké za cenu 75.000,-/rok/RZ tj. celkem 250.000,-/rok s podmínkou výsadby stromů aj. zeleně na základě dohody s odborem městské zeleně ÚMČ P5.

3/1/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 16/08/2006

 

Žádost:.  NP – pronájem na základě vyvěšení, Lesnická 8/1155, Praha 5 – Smíchov.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  I. Schválit:

1.      pronájem NP v ul. Lesnická 8/1155, Praha 5 – Smíchov

žadatel:TWM komplex, s.r.o., Lesnická 4/1152, Praha 5

za nájemné ve výši:2.650,- Kč/m2/rok, tj. 38.074,- Kč/měsíc

6/0/0

 

 

NP 16/09/2006

 

Žádost:. Zborovská 68/124, Praha 5 – Malá Strana, CAFETRADE, s.r.o., souhlas s uváděním sídla obch. Firmy WIRTANA, a.s.

 

Žadatel: firma WIRTANA, a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  I. Schválit:

1.      že obchodní firma WIRTANA, a.s. IČ: 270 60 977 bude uvádět jako své sídlo adresu v nemovitosti čp. 124, Zborovská 68, k.ú. Malá Strana, Praha 5.

6/0/0

 

 

 

Začátek zasedání KOAaM v 15 hod.

Konec zasedání KOAaM v 17 hod.

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                       Ověřil:                                         V Praze dne: 12.9.2006

Jiřina Zavadilová                 Bc. Martin STRÁNSKÝ

                                                       zástupce starosty

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě