16.5.2011 (13)

18/05/2011

13. schůze VŽP  16.5. 2011

místnost 330, ÚMČ, Nám 14. října 4, Praha 5

Začátek v 17 hod, konec v 18.45 hod

Přitomni: Ing. Ondřej Velek, Jaroslav Knap, Ing. Jiří Vejmelka, Jaroslav Nedvěd, RNDr. Jan Martinec, Vojtěch Zapletal

Hosté: Ing. Jiří Vitha

OŽP: Ing. Miroslav Kučera

Připomínky k  11. zápisu VŽP z 18.4.2011 – bez připomínek

Připomínky k  12. zápisu VŽP z  2.5. 2011  – bez připomínek

https://www.praha5.cz/cs/dokument/zapisy-z-vzp-jednani—2011/

Schválení programu 13. VŽP

 

1/ Ad hoc případy – https://www.praha5.cz/cs/sekce/pripady-resene-vzp/

Případ  28 –  černé stavby Antonie Černé na lesním pozemku MHMP

VŽP nesouhlasí se zastavování lesního pozemku parc. č. 1862 1863/5, k.ú. Košíře v Praze 5 a s jakoukoli zpětnou legalizací černé stavby paní Antonie Černé a doporučuje požadovat odstranění stavby a navrácení pozemku do původního stavu. (Pro  6 / proti  0 / zdržel se 0)

 

2/ Diskuse akcí VŽP (podle schváleného plánu)

Presentace ze semináře VŽP dne 20.4.2011 jsou ve skladu \\P5mssrv01\vybor_zp\AKCE-VZP_seminare a  na https://www.praha5.cz/cs/sekce/seminare/

Proběhla diskuse k přípravě Semináře 2.6. “Progresivní a šetrné budovy (nejen) na Praze 5?”. Seminář je pořádán ke Dni ŽP OSN ve spolupráci s Informačním střediskem OSN www.osn.cz a  Českou radou   pro šetrné budovy www.czgbc.org.

Byla podána informace o přípravě akcí k Evropskému týdnu mobility (Cyklozvonění 17.9. v areálu býv ledáren v Braníku),  o spolupráci s experty cyklo-komise MHMP v posouzení DUR „cyklopromenády“).

3/ Hodnocení žádostí ekologických grantů 2011

Výběrová komise podala informace z hodnocení žádostí EKOLOGICKÝCH GRANTŮ 2011 – viz  tabulka v příloze. Žádosti podané elektronicky jsou uloženy ve skladu \\P5mssrv01\vybor_zp\GRANTY_2011.

VŽP pověřuje radního  pro ŽP ing. Vejmelku předložit informaci do rady  MČ  24.5. a  předsedu VŽP  Ing. Velka předložit  schválení  dotace do zastupitelstva MČ 31.5.2011.

 

4/ Hodnocení DUR z environmentálního hlediska

Byla podána informace, že KoÚR  projednává minulé pozice MČ ke Konceptu  nového ÚP (podklady jsou \\P5mssrv01\karhttp://www.uppraha.cz/uploads/assets/vykresova-cast/Aplikace_Graficka_cast/VykresyPDF.html

Na jednání VŽP nebyla předložena z KAR  žádná nová dokumentace k ÚR.

V úterý 24.5. od 13:00 proběhne veřejné projednání DUR  Promenády a cyklostezky  na Hořejším nábřeží –  podklady \\P5mssrv01\vybor_zp\Doprava-CYKLO\Cyklo-promenada

 

5/ Různé

Předseda požádal členy VŽP o připomínky ke “statutu” VŽP  do dalšího jednání VŽP 30.5. – návrh:

Výbor pro životní prostředí je poradní orgán zastupitelstva MČ Praha 5 (zřízený usnesením ZMČ Praha 5 ze dne  18.11.2010), který:

ex-ante posuzuje projekty s vlivem na prostředí Prahy 5, ex-post  posuzuje stížnosti podněty občanů a organizací k zlepšení prostředí Prahy 5, navrhuje pravidla programu ekologických grantů „Místo pro život“, konzultuje pozice a návrhy s dalšími poradními orgány samosprávy (zejména komisí územního rozvoje a komisí dopravy), koordinuje (ve spolupráci s komisí dopravy) práce na rozvoji cyklistické a pěší dopravy na Praze 5, iniciuje, shromažďuje a zveřejňuje podklady pro Strategii udržitelného rozvoje MČ Praha 5, zveřejňuje pololetní zprávu o činnosti výboru ŽP, pořádá diskuse expertů a osvětové akce pro veřejnost, aj.

Další jednání VŽP bude 30.5. od 16:00

Zapsala:  Věra Křikavová

Ověřil :  Ondřej Velek

Příloha:   Tabulka ekologických grantů  navržených k financování  v programu „Místo pro život“ 2011

 

Název a adresa žadatele

Název projektu

Anotace

Formální

hodno cení

Věcné hodnocení

(podmínky do smlouvy)

Předchozí granty z MČ Praha 5

Celkové náklady

Žádaná částka od  Prahy 5

Navržená dotace

1

Mateřská škola, Praha 5 – Košíře Podbělohorská 2185, 150 00  Praha 5

Klamovská zahrada na mateřské škole

Tvorba stupňovitých kaskád v rámci vzdělávacího programu Na hradě a v podhradí, zahrady budou připomínat Semiramidiny vysuté zahrady, vytvoření bezpečného a motivujícího prostředí pro děti v zahradě MŠ

CD

 

2008  50 000

 

2009  50 000

 

2010  35 000

75 675

75 675

76 000

2

Dagmar Šimková, Stodůlecká 9, 158 00 Praha 5

Nový domov

Péče o odložená, zraněná, zdivočelá zvířata, poskytování rad chovatelům kam umísťovat nalezené volně žijící zvíře, osvětová činnost a výuka mládeže – výtvarné kroužky spojené s poznáváním přírody

 

 

2008  60 000

 

2009  80 000

 

2010  90 000

280 000

120 000

78 000

3

Mateřská škola se speciálními třídami DUHA Praha 5 – Košíře, Trojdílná 1117,  150 00 Praha 5

Naše zahrada

Péče o výsadbu na zahradě školy, vytváření podnětného prostředí pro ergoterapii, prohlubování zodpovědnosti dětí k přírodě, ekologická výchova, ozelenění školkové terasy, založení foliovníku

CD

 

2008 137 050

 

2009   85 000

 

2010   35 000

31 000

31 000

30 000

4

Český rybářský svaz – MO Jinonice, Na Hutmance 6, 158 00 Praha 5

Chyť si kapra – 12. ročník

Dětské rybářské závody pro všechny děti z Prahy 5 od 6 do 15 let, které mají rády přírodu. Místo drog a lumpáren raději rybu.

 

na soutěž

 

2008  10 000

 

2009  15 000

 

2010  20 000

120 700

20 000

10 000

5

Helena Hájková, Nad Buďánkami, II/2701, 150 00 Praha 5

Obnova zahrady u bytových domů BD U Klikovky – III. část

I. Etapa r. 2008 rekultivace přední zahrady, II. etapa r. 2009 částečná rekultivace zadní zahrady, nyní III. Etapa – dokončení rekultivace části zadní zahrady – výsadba keře, trvalek a stromků, obnova dětského pískoviště

 

 

 

2008  168 000

 

2009  50 000

 

2010 nežádáno

95 000

50 000

26 000

6A

Dům dětí a mládeže hl.m. Prahy, Karlínské náměstí 7,  180 00 Praha 8

Rekonstukce zahrad ve Stanici přírodovědců

Pokračování rekonstrukce severní části zahrady, úklid odpadků po návštěvnících sousedícího hřiště, výsadba dřevin, podpora volně žijících ptáků, likvidace křídlatky, zimoviště pro volně žijící plazy a bezobratlé.

CD

 

 

2008  248 000

 

2009  220 000

 

2010  155 000

479 000

269 000

130 000

6B

Dům dětí a mládeže hl.m. Prahy, Karlínské náměstí 7,  180 00 Praha 8

Ekologická výchova

Projekt “Insect hotel”, úkryty pro volně žijící hmyz, seznámení s tradicí včelařství (včelín s úly je k dispozici), výroba a tisk materiálů pro výuku, osvětová činnost cílená na ekologickou výchovu dětí, mládeže i dospělých

CD

 

2008  248 000

 

2009  220 000

 

2010  155 000

210 000

120 000

67000

7

Tyršova ZŠ a MŠ,  U Tyršovy školy 1/430,  158 00 Praha 5 – Jinonice

Šetrný spotřebitel aneb rozumný konzument

Poučení žáků – budoucích spotřebitelů o vlivu výrobků na životní prostředí, seznámení s ekoznačkami, tvorba reklamy z pohledu ŽP, využití použitých materiálů pro tvorbu oděvů, mapování výrobků v obchodní síti na Praze 5 z hlediska ŽP

CD

na přístroje a materiál

 

2010   10 000

36 992

36 900

30 000

8

8/ Občanské sdružení Ornita, Bělehradská 2324/58, 120 00 Praha 2

“Zvyšování hnízdních možností ptáků ve spolupráci se školami” a přednáškový den “Ptáci v naší zahradě”

Zvýšení hnízdních možností ptáků na území hl.m.Prahy, informační koutky o ptačích budkách, jejich výrobě, instalaci a údržbě v prostorách škol, environmentální osvěta, spolupráce odborníků se školami při budování nových hnízdních možností ptáků a zapojování do ochrany ptactva

CD

 

 

2009  30 000

 

2010   60 000

200 200

139 000

91 000

9

Oživení, o.s. Lublaňská 18,    120 00 Praha 2

Bezpečné cesty do školy na Praze 5

Aktivní, samostatné a tvůrčí zapojení žáků a studentů do analýzy a řešení dopravních a ekologických problémů v okolí škol v městské části Praha 5, jejich zapojování do veřejné diskuse v rámci širší komunity městské části na území Prahy, podpora a propagace šetrné dopravy u žáků škol

CD

 

50 000

50 000

20 000

10

Společenství pro dům č.p. 849 a 850, Praha 5 – Jinonice, Laténská 849 158 00 Praha 5 – Jinonice

Výsadba zeleně v okolí bytových domů Laténská č.p. 849, 850 a Brzorádových  č.p. 851, 852

Výsadba stromů ve vnitrobloku bytových domů, vizuální a hlukové odstínění příjezdové komunikace a přilehlého parkoviště zelení, přínosem je zkvalitnění života obyvatel díky vytvoření zákoutí v zeleni, zvýšení kvality veřejných prostranství a vytvoření příjemnějšího místa jak pro místní obyvatele, tak pro kolemjdoucí občany

CD

 

 

36 000

36 000

30 000

11

Sdružení na ochranu zvířat v krajní nouzi, Na Pláni 31, 150 00 Praha 5

Snížení počtu opuštěných koček v ulicích – zlepšení hygienických podmínek v obci

Snížení počtu bezprizorných koček v ulicích a zlepšení hygienických podmínek na území MČ Praha 5, zajištění kastrace, karantény, veterinárního ošetření opuštěných koček, vyhledání nových majitelů a předání do jejich péče

CD

 

 

2008  71 000

 

2009  70 000

 

2010   50 000

116 000

90 000

65 000

12

Uměním na pomoc zvířatům, Dolnočernošická 435, 252 28 Praha 5

Péče o opuštěné kočky, kastrační program, umísťování

Opuštěné, toulavé kočky, často zraněné, nemocné jsou ošetřeny, kastrovány, dány do nabídky na stránky Uměním na pomoc zvířatům, dále umístěny do rodin. Noví majitelé zasílají útulku zprávy a fotografie převzatých zvířat.

 

v projektu není vyjasněn efekt pro Prahu 5

 

274 000

70 000

0

13

Centrum pro podporu občanů, Chlumova 17, 130 00 Praha 3

Jaká bude Praha 5? Nový územní plán a účast občanů v rozhodování o něm

Smyslem projektu je zlepšení života obyvatel Prahy 5, příkladem je přeměna Smíchovského nádraží, spolupráce na přípravě nového územního plánu, uspořádání veřejné debaty k rozvoji Prahy 5, informační kampaně, odborného semináře, tvorba webu, letáků, zřízení informačních stánků.

CD

finance  na debaty  s občany (možnost  využití prostor radnice, možnost publikování v  radničním zpravodaji apod.).

 

(s projektem  nesouhlasí člen výběrové komise Vojtěch Zapletal)

99 000

92 000

26 000

14

RENZO Praha s.r.o., Na Pankráci 995/5, 140 00 Praha 4

Ozelenění a úprava vnitrobloku Vltavská 11/667, Praha 5

Cílem projektu je ozelenění a celkové zkultivování nevzhledného vnitrobloku v jedné z nejvíce znečištěných ulic  (z hlediska ŽP) v Praze 5, následně propojení vnitrobloku s kavárnou City5Caffé a tímto možnost  využití pro ostatní občany, zvýšení plochy zeleně, zlepšení ovzduší a vzhledu místa.

CD

v projektu není vyjasněn vztah hotelu k revitalizované  ploše vnitrobloku a přístupnost  prostoru pro veřejnost.

 

93 000

63 000

0

15

Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí, Pražského 661, 152 00 Praha 5

Zviditelnění Thomayero va parku v Hlubočepích

Seznámení obyvatelů a návštěvníků Hlubočep s hodnotami Thomayerova parku, instalace informačního panelu o historii a vzniku parku, mapky apod., označení stromů (věk, hodnota, perspektiva), informace o výskytu bylin, zpracování návrhu dlouhodobé péče a revitalizace parku

 

příspěvek pouze na panely

 

2008  215000

 

2009   20 000

 

2010   45 000

52 000

52 000

20 000

 

 

 

 

CELKEM

 

2 248 567

1 314 575

699 000 Kč

 

Ekologické granty „Místo pro život“ na rok 2011

Výbor pro životní prostředí předkládá Zastupitelstvu MČ Praha 5 ke schválení návrh na přidělení ekologických grantů jednotlivým žadatelům na rok 2011.

V rozpočtu MČ Praha 5 je na ekologické granty pro rok 2011 přiděleno 700 tis. Kč (kapitola 4.11 granty).

Vyhlášení témat ekologických grantů schválil VŽP dne 10.1.2011, RMČ 22.3.2011 a ZMČ Praha 5 svým usnesením č. Z 4/23/2011 dne 24.3.2011. Termín pro podání žádostí o grant byl 22. 4. 2011 do 12.00 hodin.

Výbor ŽP 2.5.2011 určil z členů VŽP pro otevírání obálek resp. pro formální a věcné hodnocení žádostí komisi ve složení: Jaroslav Knap (předseda komise), Dr. Jan Martinec, ing. Jiří Vejmelka, Ing. Bohumil Dvořák, a Vojtěch Zapletal. Tajemnicí výběrové komise byla Věra Křikavová.

Výbor ŽP dále navrhl a hodnotící komise schválila, že budou hodnoceny i žádosti, které měly podle obecných pravidel hodnocení grantů drobné formální nedostatky (např. nedokonale označené obálky, nedodaná elektronická forma žádosti).

V termínu bylo podáno 16 žádostí. Výběrová komise 9.5. otevřela obálky a provedla formální hodnocení a tajemnice připravila hodnotící tabulky. Komise 16.5. provedla věcné hodnocení dle souladu s vyhlášenými tématy, možnými efekty pro občany MČ Prahy 5, a s ohledem na přiměřenost požadovaných nákladů. Komise rozhodla, že 2 žádosti nevyhověly stanoveným kritériím (nebyl efekt grantu pro Prahu 5, nebyl veřejný zájem na financování aktivity).

Komise informovala 16.5. o výsledcích výbor ŽP. Výbor Ž požádal radního Ing. Vejmelku o projednání návrhu 24.5. v RMČ a pověřil předsedu VŽP Ing. Velka předložit návrh pro  přidělení grantů v celkové výši  699 000 Kč ke schválení v ZMČ 31.5.2011

Zkušenosti z procesu vyjednávání částek v rozpočtu na jednotlivé grantové programy, formulování témat, cílů, indikátorů grantových programů, a dále z vlastní administrace žádostí (podávání v elektronické formě přes web, zveřejňování anotací, zveřejnění závěrečných zpráv s výsledky) budou dále komunikovány pro zlepšení grantových programů v roce 2012.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě