7. Stanovisko k prodeji spoluvlastnického podílu pozemků v k.ú. Hlubočepy

Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 25. 1. 2018 jako řádné
číslo usnesení 1/7/2018
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Stanovisko k prodeji spoluvlastnického podílu pozemků v k.ú. Hlubočepy

Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Praha žádá o stanovisko
Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

  1. nesouhlasit s prodejem id. 1/2 podílu pozemků parc. č. 1184/49, parc.č. 1184/50 a parc.č. 1184/53 – ostatní plocha, jiná plocha k.ú. Hlubočepy o celkové výměře 6131 m2, k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy z důvodu nesouhlasného stanoviska Odboru územního rozvoje

Usnesení bylo schváleno 8-0-0

K výše uvedenému úplatnému převodu poskytly stanoviska tyto odbory ÚMČ Praha 5: Odbor životního prostředí, Odbor dopravy, Odbor územního rozvoje.

Odbor územního rozvoje, z hlediska jejich zájmu, nesouhlasí s prodejem id. podílů ke shora uvedeným pozemkům do doby vytvoření koncepce zástavby území Barrandova, kterou se zabývá právě zpracovávaná územní studie.