6. Stanovisko k prodeji části pozemků parc.č. 4818/1 a parc.č. 4819/9, k.ú. Smíchov

Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 25. 1. 2018 jako řádné
číslo usnesení 1/6/2018
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Stanovisko k prodeji části pozemků parc.č. 4818/1 a parc.č. 4819/9, k.ú. Smíchov

Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy žádá o stanovisko
Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

    nesouhlasit s úplatným převodem žádné části pozemku parc. č. 4818/1 a pozemku parc. č. 4819/3 – oba lesní pozemek (památkově chráněné území) v k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy, z důvodu záporných stanovisek Odboru dopravy a Odboru územního rozvoje.

    Usnesení bylo schváleno 8-0-0

    K výše uvedenému úplatnému převodu poskytly stanoviska tyto odbory ÚMČ Praha 5: Odbor životního prostředí, Odbor dopravy, Odbor územního rozvoje.

    Odbor dopravy sděluje, že oba pozemky přiléhají ke komunikaci Pod Skalkou a jsou v nich vedeny inženýrské sítě (veřejné osvětlení). Vzhledem ke skutečnosti, že s touto komunikací z druhé strany bezprostředně sousedí bytové domy a šířkové parametry komunikace (cca 7 m) neodpovídají dnešním požadavkům na volný uliční prostor (8 m), jsou shora uvedené pozemky nezbytné pro vedení inženýrských sítí a pro odvodnění komunikace.

    S prodejem výše uvedených částí pozemků v obou variantách Odbor územního rozvoje nesouhlasí, neboť jsou součástí souvislé plochy zeleně podél ulice Pod Skalkou s významnou funkcí ochranné bariéry. Jejich prodejem (resp. oplocením) by došlo k přerušení souvislého pruhu zeleně a tím i oslabení přirozených funkcí stávajícího ekosystému.