2. Stanovisko ke směně pozemků v k.ú. Modřany a k.ú. Lahovice za část pozemku v k. ú. Motol

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 14. 12. 2017 jako řádné
číslo usnesení 16/2/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Stanovisko ke směně pozemků v k.ú. Modřany a k.ú. Lahovice za část pozemku v k. ú. Motol

Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl.m. Prahy žádá o stanovisko
Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Nesouhlasí:

  1. se směnou části pozemku parc. č. 298/43, k.ú. Motol ve vlastnictví hl. m. Prahy, za id. 1/8 z pozemků k. ú. Modřany LV č. 2568, k. ú. Modřany LV č. 13332 a k. ú. Lahovice LV č. 351 ve vlastnictví ČR – Fakultní nemocnice v Motole z důvodu záporného stanoviska ODP – na předmětném pozemku se nachází stavba komunikace (vozovka a chodník), která zajišťuje dopravní i pěší obslužnost v dané lokalitě. …

Souhlasí:

  1. předběžně s dlouhodobým pronájmem části pozemku parc. č. 298/43 k. ú. Motol pod podmínkou oddělení části pozemku, která slouží ke kolmému parkování vozidel a vyřazení odděleného pozemku (resp. části komunikace) ze sítě místních komunikací.

Usnesení bylo schváleno 6-0-0 hlasy

K výše uvedené směně/pronájmu části pozemku poskytly stanoviska následující odbory ÚMČ P5: Odbor územního rozvoje, Odbor dopravy, Odbor životního prostředí.

Odbor dopravy nesouhlasí se směnou části pozemku parc.č. 298/43 k. ú . Motol z důvodu, že na předmětném pozemku se nachází stavba komunikace (vozovka a chodník), která zajišťuje dopravní i pěší obslužnost v dané lokalitě. Je si ale vědom komplikací, které přinesla regulace parkování v této oblasti (zóny placeného stání), proto při oddělení části pozemku, která slouží ke kolmému parkování vozidel, lze předběžně souhlasit s jeho pronájmem a to i s dlouhodobým. Podmínkou je však vyřazení odděleného pozemku (resp. části komunikace) ze sítě místních komunikací.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě