9. Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc.č. 3916/3 k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl.m. Prahy

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 22. 6. 2017 jako řádné
číslo usnesení 10/9/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc.č. 3916/3 k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl.m. Prahy

Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy žádá o stanovisko
Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

  1. nesouhlasit s prodejem pozemku parc. č. 3916/3 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 8 m2, k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy, z důvodu záporného stanoviska Odboru územního rozvoje

Usnesení bylo schváleno 6-0-3 hlasy

Účelem žádosti je zjednodušení organizace výstavby, do budoucna by měla zahrada kolem bytového domu uživatelsky výhodnější tvar a velikost.

K výše uvedenému prodeji poskytly stanoviska následující odbory ÚMČ P5: Odbor životního prostředí, Odbor dopravy, Odbor územního rozvoje.

Předmětný pozemek parc. č. 3916/3 k. ú. Smíchov je v Katastru nemovitostí označen jako lesní pozemek a je součástí památkově chráněného území

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě