8. Žádost o stanovisko o prodej id. 1/2 spoluvlastnického podílu pozemku parc.č. 4261/229 k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl.m. Prahy

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 22. 6. 2017 jako řádné
číslo usnesení 10/8/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Žádost o stanovisko o prodej id. 1/2 spoluvlastnického podílu pozemku parc.č. 4261/229 k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl.m. Prahy

Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl.m. Prahy žádá o stanovisko
Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

  1. nesouhlasit s úplatným převodem id. 1/2 spoluvlastnického podílu pozemku parc. č. 4261/229 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 209 m2, k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy, z důvodu záporného stanoviska Odboru územního rozvoje

Usnesení bylo schváleno 9-0-0 hlasy

Účelem žádosti je scelení s pozemky ve vlastnictví žadatelky, jejím záměrem je revitalizace zeleně a její trvalá údržba.

K výše uvedenému úplatnému převodu poskytly stanoviska následující odbory ÚMČ P5: Odbor životního prostředí, Odbor dopravy, Odbor územního rozvoje. OÚR nesouhlasí z důvodu zachování přístupu do chráněné oblasti VKP Spiritka.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě