7. Žádost o stanovisko k odprodeji spol. id. podílu 36/69 pozemků parc.č. 1345/3, 4 a 145/4, k.ú. Hlubočepy, ve vlastnictví hl.m. Prahy

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 22. 6. 2017 jako řádné
číslo usnesení 10/7/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Žádost o stanovisko k odprodeji spol. id. podílu 36/69 pozemků parc.č. 1345/3, 4 a 145/4, k.ú. Hlubočepy, ve vlastnictví hl.m. Prahy

Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl.m. Prahy žádá o stanovisko
Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

  1. nesouhlasit s odprodejem spoluvl. id. podílu 36/69 pozemků parc. č. 1345/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 24 m2, pozemku parc. č. 1345/4 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 13 m2, pozemku parc. č. 145/4 – zahrada, zemědělský půdní fond o výměře 844 m2, vše v k.ú. Hlubočepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, z důvodu záporných stanovisek Odboru životního prostředí a Odboru územního rozvoje

Usnesení bylo schváleno 9-0-0 hlasy

Účelem žádosti je zrušení a vypořádání svého spoluvlastnického práva k těmto pozemkům, kdy se pan H. chce stát výlučným vlastníkem těchto pozemků. Spoluvl. id. podíl 36/69 výše uvedených pozemků má zájem odkoupit za kupní cenu obvyklou, jejíž výše bude určena znaleckým posudkem.

K výše uvedenému odprodeji poskytly stanoviska následující odbory ÚMČ P5: Odbor životního prostředí, Odbor dopravy, Odbor územního rozvoje.

Pozemky parc. č. 1345/3 a 1345/4 jsou malé nepřístupné ostrůvky uvnitř rozsáhlých pozemků zeleně náležících do zemědělského půdního fondu. Pozemek parc. č. 145/4 je součástí velké ucelené plochy zeleně (ÚSES), která je pro tuto lokalitu z urbanistického a ekologického hlediska významná. Nachází se v zátopové oblasti, při jeho východní hranici leží koryto významného vodního toku – Dalejského potoku.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě