6. Žádost o stanovisko ke směně části pozemku parc. č. 3802/3, k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 22. 6. 2017 jako řádné
číslo usnesení 10/6/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Žádost o stanovisko ke směně části pozemku parc. č. 3802/3, k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

  1. nesouhlasit se směnou části pozemku parc č. 3802/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 190 m2 (celková výměra 925 m2), k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy, za část pozemku parc. č. 4198/101 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 10 m2 (celková výměra 253 m2), k.ú. Smíchov ve vlastnictví Rezidence Hřebenky s.r.o., z důvodu záporného stanoviska Odboru dopravy a Odboru územního rozvoje

Usnesení bylo schváleno 9-0-0 hlasy

Účelem žádosti je právní i faktické převedení vlastnického práva k nemovitým věcem podle skutečného stavu a způsobu užívání. Převod vlastnických práv k částem pozemků byl podmínkou MHMP k následné projektové výstavbě.

K výše uvedenému úplatnému převodu poskytly stanoviska následující odbory ÚMČ P5: Odbor životního prostředí, Odbor dopravy, Odbor územního rozvoje.

Návrh nedostatečně reflektuje na zachování potřebného dopravního prostoru dotčeného území. Odbor dopravy požaduje provést detailní návrh vedení chodníku v šíři min. 2m) v ul. Na Hřebenkách a ponechání šířky vozovky v totožných parametrech. Dále požaduje podél stávajícího chodníku na pozemku parc. č. 4198/101 ponechat část pozemku v šíři min. 1m jako rozptylovou plochu a pro případné uložení inženýrských sítí.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě