2. Žádost o stanovisko k dlouhodobému pronájmu části pozemku parc.č. 4935/2 v k.ú. Smíchov

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 31. 5. 2017 jako mimořádné
číslo usnesení 8/2/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Žádost o stanovisko k dlouhodobému pronájmu části pozemku parc.č. 4935/2 v k.ú. Smíchov

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. žádá o stanovisko
Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

  1. nesouhlasit s dlouhodobým pronájmem části pozemku parc. č. 4935/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 165 m2, k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy, ve správě TSK a.s. z důvodu záporného stanoviska Odboru dopravy.

Usnesení bylo schváleno 9-0-0 hlasy

Účelem žádosti je využití pozemku ke zřízení parkovacího místa pro držitele 3. stupně průkazu ZTP. Nejedná se o komunikaci, ale pozemek, TSK a.s. žádá o stanovisko i případné podmínky pronájmu.

K výše uvedenému pronájmu pozemku poskytly stanoviska následující odbory ÚMČ P5: Odbor životního prostředí, Odbor dopravy, Odbor územního rozvoje.

Odbor dopravy nesouhlasí s předloženým návrhem na pronájem části
pozemku pro zřízení parkovacího stání z následujících důvodů:

1/ Výše uvedený pozemek nemá zpevněný povrch, před zřízením parkovacího stání je proto nutné nejprve vymezit část pozemku k parkování (oddělit ho i od sousedního soukromého pozemku) a na této části pozemku provést zpevnění povrchu, aby nedocházelo k případnému znečišťování komunikace.

2/ Pozemek nemá povoleno dopravní napojení na místní komunikaci Pod Děvínem, proto je nutné před případnou legalizací parkování vozidla požádat odbor dopravy UMČ Praha 5 o vydání rozhodnutí o připojení na komunikaci Pod Děvínem s definovanými šířkovými parametry vjezdu (viz formulář na internetových stránkách MČ Praha s)

3/ Vzhledem ke skutečnosti, že je žadatel vlastníkem rodinného domu Pod Děvínem čp. 3o85, považujeme za žádoucí, aby zřízení parkovacího stání řešil přednostně na vlastním pozemku.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě