14. Č.p. 797 Lidická č.o. 8 – prodej bytové jednotky rozšířené do půdního prostoru oprávněnému nájemci bytu

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 31. 5. 2017 jako mimořádné
číslo usnesení 8/14/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Č.p. 797 Lidická č.o. 8 – prodej bytové jednotky rozšířené do půdního prostoru oprávněnému nájemci bytu

Prodej jednotky včetně podílu na společných částech pozemku parc.č. 265/1, jehož součástí je budova č.p. 797 a  podílu na pozemku parc.č. 662/2 (společný dvůr) , vymezené prohlášením vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle občanského zákoníku, vše k.ú. Smíchov dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ Praha 5 č. usnesení 13/18/2016 oprávněnému nájemci bytu a stavebníkovi, který rozšířil bytovou jednotku do půdních prostor a který přijal nabídku MČ Praha 5 na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje
Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

 1. ZMČ schválit prodej jednotky včetně podílu na společných částech pozemku parc.č. 265/1, jehož součástí je budova č.p. 797 a  podílu na pozemku parc.č. 662/2 (společný dvůr) , vymezené prohlášením vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle občanského zákoníku, vše k.ú. Smíchov na adrese Lidická 18, Praha 5 dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ Praha 5 č. usnesení 13/18/2016 oprávněnému nájemci bytu a stavebníkovi, který rozšířil bytovou jednotku do půdních prostor a který přijal nabídku MČ Praha 5 na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje  takto:

  jednotka č.: …
  datum převzetí nabídky: 15.5.2017
  datum akceptace nabídky: 24.5.2017
  spoluvlastnický podíl na společných částech o velikosti: 850/9925
  plocha bytu dle PV: 85,0 m2
  kupující: … …
  kupní cena dle znaleckého posudku: 3.825.000,- Kč
  sleva při splnění podmínek dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.1. b) a c), ve znění odst. 3.: 573.750,- Kč
  sleva dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.2. a 3.: 0,- Kč
  sleva dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.3. a 3.: 0,- Kč

Doporučuje:

 1. ZMČ schválit Dohodu o vypořádání práv a povinností, týkající se vypořádání všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy, která bude uzavřena současně s kupní smlouvou  v souladu se Zásadami a usnesením RMČ 345/1680/2016 z 30.11.2016

Usnesení bylo schváleno 7-1-1 hlasy

Pan P. Chramosta podal protinávrh a to VMI nedoporučuje ZMČ schválit výše uvedený prodej bytové jednotky z důvodu chybně provedeného posudku, který zapříčinil zásadní podhodnocení uvedené nemovitosti a tudíž možné poškození hl. m. Prahy nebo MČ Praha 5.

Protinávrh nebyl přijat 2-7-0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě