5. Č.p. 2518 Holubova č.o. 2 – prodej půdní bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu

Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 23. 3. 2017 jako řádné
číslo usnesení 5/5/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Č.p. 2518 Holubova č.o. 2 – prodej půdní bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu

Prodej půdní jednotky včetně podílu na společných částech pozemku parc.č. 1319 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je budova č.p. 2518, vymezené prohlášením vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám, vše k.ú. Smíchov dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ Praha 5 č. usnesení 13/18/2016 oprávněnému nájemci a stavebníkovi bytu, který přijal nabídku MČ Praha 5 na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje
Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

 1. ZMČ schválit prodej  půdní jednotky jednotky včetně podílu na společných částech pozemku parc.č. 1319 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je budova č.p. 2518, vymezené prohlášením vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám, vše k.ú. Smíchov dle Zásad pro prodej bytů, odd. C, schválených ZMČ Praha 5 č. usnesení 13/18/2016 oprávněnému nájemci a stavebníkovi bytu, který přijal nabídku MČ Praha 5 na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje takto:

  jednotka č.: …
  datum převzetí nabídky: 25.1.2017
  datum akceptace nabídky: 7.3.2016
  spoluvlastnický podíl na společných částech o velikosti: 1585/5210
  plocha bytu dle PV: 158,2 m2
  kupující: …
  kupní cena dle znaleckého posudku: 7.200.000,- Kč
  sleva při splnění podmínek dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.1. b) a c), ve znění odst. 3.: 0,- Kč
  sleva dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.2. a 3.: 0,- Kč
  sleva dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.3. a 3.: 0,- Kč

Bere na vědomí:

 1. že současně s kupní smlouvou bude v souladu se Zásadami uzavřena Dohoda o vypořádání práv a povinností, schválená RMČ 37/1331/2016 z 5.10.2016, týkající se vypořádání všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy 

Usnesení bylo schváleno 8-1-0 hlasy

Záměr prodeje dle podmínek výše uvedených a Dohoda o vypořádání práv a povinností byly schváleny Radou MČ Praha 5 č. usnesení 37/1331/2016 dne 5.10.2016.

Ing. M. Černý odešel ze zasedání.