3. Žádost o aktualizaci stanoviska k prodeji pozemku parc. č. 2714, k.ú. Smíchov, ve vlastnictví hl. m. Prahy

29/06/2017
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 9. 3. 2017 jako řádné
číslo usnesení 4/3/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Žádost o aktualizaci stanoviska k prodeji pozemku parc. č. 2714, k.ú. Smíchov, ve vlastnictví hl. m. Prahy

Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy žádá o stanovisko
Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

  1. souhlasit s prodejem části pozemku parc. č. 2714 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 72,9 m2 (celková plocha pozemku 349 m2), k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy

Usnesení bylo schváleno 7-1-1 hlasy

Žadatel vlastní sousední pozemek parc. č. 2701 ? zahrada a pozemek parc. č. 2700 ? zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 2145 v k.ú. Smíchov. Účelem je scelení s pozemkem ve vlastnictví žadatele a po rekonstrukci domu vytvoření parkovacích míst a stání před domem.

K výše uvedenému prodeji části pozemku poskytly stanoviska následující odbory ÚMČ P5: Odbor životního prostředí, Odbor dopravy, Odbor územního rozvoje.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě