6. Žádost o stanovisko k prodeji pozemků v k.ú. Jinonice (Karlova Univerzita v Praze – Fakulta sociálních věd)

29/12/2016
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 8. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 10/6/2016
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Žádost o stanovisko k prodeji pozemků v k.ú. Jinonice (Karlova Univerzita v Praze – Fakulta sociálních věd)

Odbor evidence, správy a využití majetku Magistrátu hl. m. Prahy žádá o stanovisko
Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

  nesouhlasit s prodejem části pozemků parc. č. 764/1- ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 837 m2, pozemku parc. č. 764/9- ostatní plocha, jiná plocha o výměře 222 m2, pozemku parc. č. 764/114- ostatní plocha, zeleň o výměře 261 m2, pozemku parc. č. 764/118- ostatní plocha, zeleň o výměře 146 m2, pozemku parc. č. 764/253- ostatní plocha, zeleň o výměře 342 m2 v k.ú. Jinonice ve vlastnictví hl. m. Prahy, z důvodu záporného stanoviska ODP – do doby kolaudace a přesného geometrického zaměření přístavby objektu Karlovy Univerzity (příp. jeho částí) a navazujících komunikací nesouhlasí s navrhovaným prodejem pozemků, nemá však námitek k jejich dlouhodobému pronájmu. Dále uvádíme, že požadujeme, aby i po realizaci přístavby objektu UK zůstalo schodiště směrem do ul. V zářezu (na části pozemku 764/253 k. ú. Jinonice) ve vlastnictví hl. m. Prahy

  Usnesení nebylo schváleno 5-0-1 hlasy

  Účelem žádosti je zajistit, aby zrekonstruovaný a rozšířený areál splňoval současné standardy a požadavky na vysokoškolské vzdělávání. Pro realizaci projektu bude Žadatel podávat žádost o poskytnutí podpory (dotace) z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014- 2020 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

  K výše uvedenému prodeji poskytly stanoviska následující odbory ÚMČ P5: Odbor životního prostředí, Odbor dopravy, Odbor územního rozvoje.

  Kontakt

  Městská část Praha 5
  nám 14. října 1381/4
  150 00 Praha 5

  Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

  ID datové schránky: yctbyzq

  Podrobné kontakty a úřední hodiny

  Sociální sítě